Commit 146a464a authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-08-15  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=6381
parent 830abf59
2008-08-15 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-08-14 William Jon McCann <jmccann@redhat.com>
reviewed by: <delete if not using a buddy>
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm 2.23.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-09 10:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-09 10:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-15 14:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-15 15:00+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -448,6 +448,10 @@ msgstr "Bare root ønsker å kjøre GDM"
msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
msgstr "GNOME skjermhåndterer sesjonsarbeider"
#: ../gui/simple-greeter/at-spi-registryd-wrapper.desktop.in.in.h:1
msgid "AT SPI Registry Wrapper"
msgstr "AT SPI register wrapper"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:148
msgid "Select System"
msgstr "Velg system"
......@@ -460,51 +464,6 @@ msgstr "XDMCP: Kunne ikke opprette XDMCP buffer!"
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: Kunne ikke lese XDMCP header!"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.c:808
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:569
msgid "Accessibility Preferences"
msgstr "Brukervalg for tilgjengelighet"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:1
msgid "<b>Enable features that make your computer easier to use:</b>"
msgstr "<b>Aktiver funksjoner for å forenkle bruk av datamaskinen:</b>"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:2
msgid "Assistive Technology Preferences"
msgstr "Brukervalg for hjelpeteknologi"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:3
msgid "_Hear text read aloud (Reader)"
msgstr "_Hør teksten lest høyt (Leser)"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:4
msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
msgstr "_Ignorer dupliserte tastetrykk (Bounce Keys)"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:5
msgid "_Make items larger (Magnifier)"
msgstr "_Gjør oppføringer større (Forstørrelsesglass)"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:6
msgid "_Only accept long held keypresses (Slow Keys)"
msgstr "_Bare godta tastetrykk som holdes nede (Trege taster)"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:7
msgid "_Press keyboard shortcuts one key at a time (Sticky Keys)"
msgstr "_Trykk ned tastatursnarveier en om gangen (Klebrige taster)"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:8
msgid "_See more contrast in colors (High Contrast)"
msgstr "_Se mer kontrast i farger (Høy kontrast)"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:9
msgid "_Type without the keyboard (On-screen Keyboard)"
msgstr "_Skriv uten tastaturet (Tastatur på skjermen)"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:10
msgid "_Use a larger font size (Large Print)"
msgstr "Br_uk større skriftstørrelse (Stor skrift)"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-cell-renderer-timer.c:253
msgid "Value"
msgstr "Verdi"
......@@ -595,6 +554,7 @@ msgid "Select language and click Log In"
msgstr "Velg språk og klikk på Logg inn"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1949
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
msgid "Login Window"
msgstr "Påloggingsvindu"
......@@ -630,7 +590,7 @@ msgstr "Versjon"
msgid "page 5"
msgstr "side 5"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:551
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:498
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
......@@ -638,11 +598,11 @@ msgstr "Panel"
msgid "Languages"
msgstr "Språk"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:264
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:273
msgid "_Languages:"
msgstr "_Språk:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:265
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:274
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:235
msgid "_Language:"
msgstr "_Språk:"
......@@ -838,60 +798,68 @@ msgstr ""
"Sett til True for å aktivere tillegg for håndtering av innstillinger for lyd."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:25
msgid "Set to True to enable the xrandr settings manager plugin."
msgstr "Sett til True for å aktivere tillegg for håndtering av innstillinger for xrandr."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:26
msgid "Set to True to enable the xsettings settings manager plugin."
msgstr ""
"Sett til True for å aktivere tillegg for håndtering av innstillinger i "
"xsettings."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:26
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:27
msgid ""
"Set to a list of keyboard layouts to be shown by default at the login window."
msgstr ""
"Sett til en liste med tastaturutforminger som skal vises som forvalg i "
"påloggingsvinduet."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:27
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:28
msgid "Set to a list of languages to be shown by default at the login window."
msgstr ""
"Sett til en liste med språk som skal vises som forvalg i påloggingsvinduet."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:28
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:29
msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
msgstr "Sett til temabasert ikonnavn som skal brukes for velkomstlogoen."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:29
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:30
msgid "Set to true to show the banner message text."
msgstr "Sett til true for å vise tekst i bannermelding."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:30
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:31
msgid "Set to true to use compiz as the window manager."
msgstr "Sett til true for å bruke compiz som vindushåndterer."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:31
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
msgid "Text banner message to show on the login window."
msgstr "Melding som skal vises i tekstbanner i påloggingsvinduet."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
msgstr ""
"True hvis tillegg for håndtering av innstillinger for bakgrunn er aktivert."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
msgstr ""
"True hvis tillegg for håndtering av innstillinger for medietaster er "
"aktivert."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:35
msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
msgstr "True hvis tillegg for håndtering av innstillinger for lyd er aktivert."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:35
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:36
msgid "True if the xrandr settings manager plugin is enabled."
msgstr "True hvis tillegg for håndtering av innstillinger for xrandr er aktivert."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:37
msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
msgstr ""
"True hvis tillegg for håndtering av innstillinger i xsettings er aktivert."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:36
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:38
msgid "Use compiz as the window manager"
msgstr "Bruk compiz som vindushåndterer"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment