Commit 499b4b3d authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Translation updated by Ivar Smolin.

2006-10-02  Priit Laes  <plaes@cvs.gnome.org>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
parent 3009fa8d
2006-10-02 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
2006-09-27 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GDM2 HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-09 07:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-26 17:27+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-01 23:39+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -442,6 +442,8 @@ msgstr "Tõrge iseenda taaskäivitamisel"
#: ../daemon/gdm.c:1080
msgid "main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!"
msgstr ""
"peadeemon sai võttis vastu signaali SIGABRT. Midagi on väga valesti läinud. "
"Töö lõpetatakse!"
#: ../daemon/gdm.c:1238
msgid "Do not fork into the background"
......@@ -596,6 +598,8 @@ msgstr "%s: Tühi serverikäsk, kasutatakse standardset käsku."
msgid ""
"%s: Logdir %s does not exist or isn't a directory. Using ServAuthDir %s."
msgstr ""
"%s: Logikataloogi %s pole olemas või pole see kataloog. Kasutatakse "
"ServAuthDir'i %s."
#: ../daemon/gdmconfig.c:1773
#, c-format
......@@ -1009,6 +1013,8 @@ msgid ""
"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
"run or the sound does not exist."
msgstr ""
"Sisselogimise heli küsiti mittekohalikule kuvale, heli esitamise tarkvara "
"pole võimalik käivitada või pole helifaili olemas."
#: ../daemon/slave.c:2439 ../daemon/slave.c:2444
#, c-format
......@@ -1288,6 +1294,10 @@ msgid ""
"permissions. User's $HOME directory must be owned by user and not writable "
"by other users."
msgstr ""
"Kasutaja faili $HOME/.dmrc eiratakse, see hoiab ära vaikimisi seansi ja "
"keele salvestamise. Fail peab kuuluma kasutajale ja selle pääsuõigusteks "
"peab olema määratud 644. Kasutaja kodukataloog ($HOME) peab kuuluma "
"kasutajale ja teistel kasutajatel ei tohi olla sellesse kirjutamisõigust."
#: ../daemon/slave.c:4180
msgid ""
......@@ -1296,6 +1306,10 @@ msgid ""
"writing. In any case, it is not possible to log in. Please contact your "
"system administrator"
msgstr ""
"GDM ei saa sinu autoriseerimisfaili kirjutada. See võib tähendada, et vaba "
"kettaruum on otsas või pole võimalik sinu kodukataloogi kirjutamiseks avada. "
"Selles olukorras pole sisselogimine võimalik. Palun võta ühendust oma "
"süsteemihalduriga."
#: ../daemon/slave.c:4256
#, c-format
......@@ -1849,11 +1863,11 @@ msgstr "Käivitatud GDM-i kontrolle ei teostata"
#: ../gui/gdmXnestchooser.c:481
msgid "- Nested gdm login chooser"
msgstr ""
msgstr "- Pesastatud GDM-iga sisselogimine koos valijaga"
#: ../gui/gdmXnestchooser.c:489
msgid "- Nested gdm login"
msgstr ""
msgstr "- Pesastatud GDM-iga sisselogimine"
#: ../gui/gdmXnestchooser.c:519
msgid "Xnest doesn't exist."
......@@ -1969,7 +1983,7 @@ msgstr "LIIK"
#: ../gui/gdmchooser.c:1967
msgid "- gdm login chooser"
msgstr ""
msgstr "- GDM-iga sisselogimine koos valijaga"
#: ../gui/gdmchooser.c:2029
#, c-format
......@@ -2190,11 +2204,11 @@ msgstr "Tõrge serveriga ühendumisel peale %d proovimist\n"
#: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.h:1
msgid "Log in as another user inside a nested window"
msgstr ""
msgstr "Teise kasutaja alt pesastatud aknas sisselogimine"
#: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.h:2
msgid "New Login in a Nested Window"
msgstr ""
msgstr "Uus sisselogimine pesastatud aknas"
#: ../gui/gdmflexiserver.c:61
msgid "Send the specified protocol command to GDM"
......@@ -2240,7 +2254,7 @@ msgstr "Kuva %s virtuaalterminalil %d"
#: ../gui/gdmflexiserver.c:232
#, c-format
msgid "Nested display %s on virtual terminal %d"
msgstr ""
msgstr "Pesastatud kuva %s virtuaalterminalil %d"
#: ../gui/gdmflexiserver.c:262 ../gui/gdmlogin.c:2500
#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:274
......@@ -3240,15 +3254,23 @@ msgid ""
"For complete documentation see the GNOME help browser under the \"Desktop\" "
"category."
msgstr ""
"See aken on GNOME graafilise sisselogimise vahendi (GDM deemon) "
"seadistamiseks. Tehtud muudatused rakenduvad koheselt.\n"
"\n"
"Mitte kõik sätete valikud pole siia koondatud. Kui sa ei leia otsitavat "
"sätet, siis tuleb muuta faili %s.\n"
"\n"
"Täieliku dokumentatsiooni on võimalik vaadata GNOME abiteabe sirvija "
"kategoorias \"Töölaud\"."
#: ../gui/gdmsetup.c:6415
msgid "Apply the changes to users before closing?"
msgstr "Rakendada enne sulgemist muudatused kasutajatele?"
msgstr "Kas rakendada enne sulgemist kasutajatele tehtud muudatused?"
#: ../gui/gdmsetup.c:6416
msgid ""
"If you don't apply, the changes made on the Users tab will be disregarded."
msgstr ""
msgstr "Rakendamata jättes lähevad kõik kasutajate saki muudatused kaotsi."
#: ../gui/gdmsetup.c:6419
msgid "Close _without Applying"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment