Commit 4b13a2b4 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=6579
parent 23198e3b
2008-10-21 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2008-10-16 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation by Pavol Šimo.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-14 00:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-14 00:22+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-21 00:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-21 00:13+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -929,23 +929,23 @@ msgstr "Logga in som %s"
msgid "Currently logged in"
msgstr "Redan inloggad"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:148
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:149
msgid "The User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
msgstr "Panelprogrammet Användarväxlare är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (enligt dig) någon senare version."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:152
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:153
msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
msgstr "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för mer information."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:156
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:157
msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:170
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:171
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "En meny för att snabbt växla mellan användare."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:174
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:175
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander\n"
......@@ -956,36 +956,75 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"tp-sv@listor.tp-sv.se"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:786
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:632
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:767
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:806
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Kan inte låsa skärm: %s"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:808
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:654
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Kan inte temporärt ställa in skärmsläckare till att dämpa skärmen: %s"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1011
msgid "Lock Screen..."
msgstr "Lås skärmen..."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:865
#, c-format
msgid "Can't logout: %s"
msgstr "Kan inte logga ut: %s"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:921
msgid "Available"
msgstr "Tillgänglig"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:922
msgid "Away"
msgstr "Frånvarande"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:923
msgid "Busy"
msgstr "Upptagen"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:924
msgid "Invisible"
msgstr "Osynlig"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:925
msgid "Offline"
msgstr "Frånkopplad"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1000
msgid "Account Information..."
msgstr "Kontoinformation..."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1012
msgid "System Preferences..."
msgstr "Systeminställningar..."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1028
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärmen"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1022
msgid "Switch User..."
msgstr "Växla användare..."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1039
msgid "Switch User"
msgstr "Växla användare"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1127
#. Only show switch user if there are other users
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1050
msgid "Quit..."
msgstr "Avsluta..."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1174
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1183
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1230
msgid "User Switch Applet"
msgstr "Panelprogram för användarväxling"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1207
#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2
msgid "User Switcher"
msgstr "Användarväxlare"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1247
msgid "Change account settings and status"
msgstr "Ändra kontoinställningar och status"
#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:338
msgid "User"
......@@ -1023,6 +1062,10 @@ msgstr "Mellanrum mellan användarnamnet och indikatorn"
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "En meny för att snabbt växla mellan användare"
#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2
msgid "User Switcher"
msgstr "Användarväxlare"
#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Panelprogramsfabrik för Användarväxlare"
......@@ -1241,8 +1284,6 @@ msgstr "Kunde inte starta ny display"
#~ msgstr ""
#~ "Huruvida endast användare som för närvarande är inloggade ska visas, "
#~ "eller alla användare. "
#~ msgid "_Preferences"
#~ msgstr "_Inställningar"
#~ msgid "_Setup Login Screen"
#~ msgstr "_Konfigurera inloggningsskärmen"
#~ msgid "User Switcher 2"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment