Updated Catalan translation.

svn path=/trunk/; revision=4660
parent 161a673d
2007-03-11 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2007-03-11 Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2 2.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-11 01:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-11 01:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-11 23:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-11 23:54+0100\n"
"Last-Translator: Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -628,7 +628,7 @@ msgstr "%s%d=Executa l'ordre personalitzada _%d"
#: ../daemon/gdmconfig.c:529
#, c-format
msgid "%s%d=Are you sure?"
msgstr "%s%d=Esteu segur?"
msgstr "%s%d=N'esteu segur?"
#: ../daemon/gdmconfig.c:533
#, c-format
......@@ -644,8 +644,8 @@ msgstr "%s%d=fals"
#, c-format
msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
msgstr ""
"%s: no existeix el fitxer de configuració del GDM «%s». S'està utilitzant "
"els valors per defecte."
"%s: no existeix el fitxer de configuració del GDM «%s». S'empraran els "
"valors per defecte."
#: ../daemon/gdmconfig.c:1112
#, c-format
......@@ -656,7 +656,8 @@ msgstr "%s: BaseXsession és buit; s'està utilitzant %s/gdm/Xsession"
#, c-format
msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
msgstr ""
"%s: no s'ha trobat un servidor d'X estàndard; s'està provant les alternatives"
"%s: no s'ha trobat un servidor d'X estàndard; s'estan provant les "
"alternatives"
#: ../daemon/gdmconfig.c:1219
#, c-format
......@@ -895,8 +896,8 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
msgstr ""
"%s: el directori d'autenticació %s té permissos incorrectes (%o); hauria de "
"ser %o."
"%s: el directori d'autenticació %s no té els permisos correctes (%o); hauria "
"de ser %o."
#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
#: ../daemon/misc.c:745
......@@ -1125,7 +1126,7 @@ msgid ""
"Could not access configuration file (custom.conf). Make sure that the file "
"exists before launching login manager config utility."
msgstr ""
"No es pot accedir el fitxer de configuració (custom.conf). Assegureu-vos que "
"No es pot accedir al fitxer de configuració (custom.conf). Assegureu-vos que "
"el fitxer existeix abans d'executar la utilitat de configuració del gestor "
"d'entrades."
......@@ -1462,8 +1463,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"El vostre directori d'usuari està llistat com a: «%s», però sembla que no "
"existeix. Voleu entrar-hi utilitzant el directori arrel («/») com al vostre "
"directori d'usuari? Probablement res no funcionarà a menys que utilitzeu una "
"sessió a prova de fallades."
"directori d'usuari? Probablement res no funcionarà si no és que utilitzeu "
"una sessió a prova de fallades."
#: ../daemon/slave.c:4101
#, c-format
......@@ -3179,7 +3180,7 @@ msgstr "L'usuari %u entrarà d'aquí a %t"
#: ../gui/gdmlogin.c:664 ../gui/greeter/greeter_system.c:75
msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
msgstr "Esteu segur que voleu arrencar de nou la màquina?"
msgstr "Esteu segur que voleu arrencar de nou l'ordinador?"
#: ../gui/gdmlogin.c:665 ../gui/gdmlogin.c:2458
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:357 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
......@@ -3189,7 +3190,7 @@ msgstr "_Reinicia"
#: ../gui/gdmlogin.c:695 ../gui/greeter/greeter_system.c:101
msgid "Are you sure you want to Shut Down the computer?"
msgstr "Esteu segur que voleu aturar la màquina?"
msgstr "Esteu segur que voleu aturar l'ordinador?"
#: ../gui/gdmlogin.c:696 ../gui/gdmlogin.c:2486
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:347 ../gui/greeter/greeter_system.c:102
......@@ -3199,7 +3200,7 @@ msgstr "_Atura"
#: ../gui/gdmlogin.c:718 ../gui/greeter/greeter_system.c:112
msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
msgstr "Esteu segur que voleu aturar temporalment la màquina?"
msgstr "Esteu segur que voleu aturar temporalment l'ordinador?"
#: ../gui/gdmlogin.c:719 ../gui/gdmlogin.c:2496
#: ../gui/greeter/greeter_system.c:113
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment