Commit a53d5fdc authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=6678
parent 2c7dd125
2009-02-01 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2009-02-01 Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-08 01:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-08 01:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-01 12:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-01 12:50+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -458,7 +458,7 @@ msgid "AT SPI Registry Wrapper"
msgstr "Omslag för AT SPI-register"
#: ../data/greeter-autostart/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1915
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1921
msgid "Login Window"
msgstr "Inloggningsfönster"
......@@ -569,27 +569,27 @@ msgid "Automatically logging in..."
msgstr "Loggar automatiskt in..."
#. need to wait for response from backend
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:722
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:718
msgid "Cancelling..."
msgstr "Avbryter..."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1191
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1187
msgid "Failed to restart computer"
msgstr "Misslyckades med att starta om datorn"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1194
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1190
msgid "You are not allowed to restart the computer because multiple users are logged in"
msgstr "Du tillåts inte att starta om datorn eftersom det finns flera användare som är inloggade"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1275
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1271
msgid "Failed to stop computer"
msgstr "Misslyckades med att stoppa datorn"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1278
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1274
msgid "You are not allowed to stop the computer because multiple users are logged in"
msgstr "Du tillåts inte att stoppa datorn eftersom det finns flera användare som är inloggade"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1362
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1358
msgid "Select language and click Log In"
msgstr "Välj språk och klicka på Logga in"
......@@ -734,7 +734,7 @@ msgstr "Visa inte kända användare i inloggningsfönstret"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:4
msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
msgstr "Aktivera insticksmodul för tillgänglighetstangentbord"
msgstr "Aktivera insticksmodul för hjälpmedelstangentbord"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:5
msgid "Enable debugging"
......@@ -794,7 +794,7 @@ msgstr "Ställ in till sant för att aktivera skärmtangentbordet."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:19
msgid "Set to True to enable the plugin to manage the accessibility keyboard settings."
msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för att hantera inställningar för tillgänglighetstangentbord."
msgstr "Ställ in till sant för att aktivera insticksmodulen för att hantera inställningar för hjälpmedelstangentbord."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:20
msgid "Set to True to enable the screen magnifier."
......@@ -925,23 +925,23 @@ msgstr "Logga in som %s"
msgid "Currently logged in"
msgstr "Redan inloggad"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:156
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:160
msgid "The User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
msgstr "Panelprogrammet Användarväxlare är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (enligt dig) någon senare version."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:160
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:164
msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
msgstr "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för mer information."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:164
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:168
msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:178
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:182
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "En meny för att snabbt växla mellan användare."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:182
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:186
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander\n"
......@@ -952,76 +952,72 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"tp-sv@listor.tp-sv.se"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:635
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:770
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:809
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:643
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:778
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:817
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Kan inte låsa skärm: %s"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:657
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:665
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Kan inte temporärt ställa in skärmsläckare till att dämpa skärmen: %s"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:868
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:876
#, c-format
msgid "Can't logout: %s"
msgstr "Kan inte logga ut: %s"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:926
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:959
msgid "Available"
msgstr "Tillgänglig"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:927
msgid "Busy"
msgstr "Upptagen"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:928
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:960
msgid "Invisible"
msgstr "Osynlig"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:929
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:961
msgid "Busy"
msgstr "Upptagen"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:962
msgid "Away"
msgstr "Frånvarande"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1026
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1108
msgid "Account Information..."
msgstr "Kontoinformation..."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1038
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1120
msgid "System Preferences..."
msgstr "Systeminställningar..."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1054
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1136
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärmen"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1065
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1147
msgid "Switch User"
msgstr "Växla användare"
#. Only show switch user if there are other users
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1076
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1158
msgid "Quit..."
msgstr "Avsluta..."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1179
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1261
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1236
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1373
msgid "User Switch Applet"
msgstr "Panelprogram för användarväxling"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1245
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1382
msgid "Change account settings and status"
msgstr "Ändra kontoinställningar och status"
#: ../gui/user-switch-applet/gdm-entry-menu-item.c:261
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "En meny för att snabbt växla mellan användare"
......@@ -1083,9 +1079,11 @@ msgstr "Kunde inte starta ny display"
#. Option parsing
#: ../utils/gdm-screenshot.c:231
msgid "Take a picture of the screeen"
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Ta en bild av skärmen"
#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Status"
#~ msgid "Offline"
#~ msgstr "Frånkopplad"
#~ msgid "User"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment