Commit f9c6a845 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2007-12-20  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=5580
parent 54ea6098
2007-12-18 William Jon McCann <mccann@jhu.edu>
2007-12-20 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
reviewed by: <delete if not using a buddy>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
* POTFILES.in:
2007-12-18 William Jon McCann <mccann@jhu.edu>
* POTFILES.in: Updated
2007-12-17 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm 2.21.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-17 17:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-17 17:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-20 08:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-20 08:55+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -165,17 +165,21 @@ msgstr "Brukernavn:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:844
#, c-format
msgid "error informing authentication system of preferred username prompt - %s"
msgstr "feil ved informasjon til autentiseringssystemet om foretrukket spørring etter brukernavn - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om foretrukket spørring "
"etter brukernavn - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:858
#, c-format
msgid "error informing authentication system of user's hostname - %s"
msgstr "feil ved informasjon til autentiseringssystemet om brukers vertsnavn - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om brukers vertsnavn - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:873
#, c-format
msgid "error informing authentication system of user's console - %s"
msgstr "feil ved informasjon til autentiseringssystemet om brukers konsoll - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om brukers konsoll - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1027
#, c-format
......@@ -191,7 +195,9 @@ msgstr "brukerkonto ikke tilgjengelig på systemet"
#, c-format
msgid ""
"session log '%s' is not a normal file, logging session to '%s' instead.\n"
msgstr "Sesjonsloggen «%s» er ikke en normal fil. Logger sesjonen til «%s» i stedet.\n"
msgstr ""
"Sesjonsloggen «%s» er ikke en normal fil. Logger sesjonen til «%s» i "
"stedet.\n"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1301
msgid "unable to log session"
......@@ -454,11 +460,27 @@ msgstr "XDMCP: Kunne ikke opprette XDMCP buffer!"
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: Kunne ikke lese XDMCP header!"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:656
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:979
msgid "Inactive Text"
msgstr "Inaktiv tekst"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:980
msgid "The text to use in the label if the user hasn't picked an item yet"
msgstr "Tekst som skal brukes i etiketten hvis brukeren ikke har valgt en oppføring ennå"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:988
msgid "Active Text"
msgstr "Aktiv tekst"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:989
msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
msgstr "Tekst som skal brukes i etiketten hvis brukeren har valgt en oppføring"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:706
msgid "%l:%M:%S %p"
msgstr "%l:%M:%S"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:656
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:706
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M"
......@@ -467,7 +489,7 @@ msgstr "%l:%M"
#. * should begin with a 0 in your locale (e.g. "May
#. * 01" instead of "May 1").
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:662
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:712
msgid "%a %b %e"
msgstr "%a %b %e"
......@@ -475,7 +497,7 @@ msgstr "%a %b %e"
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:667
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:717
#, c-format
msgid "%1$s, %2$s"
msgstr "%1$s: %2$s"
......@@ -529,44 +551,59 @@ msgid "Version"
msgstr "Versjon"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:13
msgid "gtk-cancel"
msgstr "gtk-cancel"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:14
msgid "page 1"
msgstr "side 1"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:15
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:14
msgid "page 2"
msgstr "side 2"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:16
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:15
msgid "page 3"
msgstr "side 3"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:17
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:16
msgid "page 4"
msgstr "side 4"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:18
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:17
msgid "page 5"
msgstr "side 5"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:506
msgid "Previous Session"
msgstr "Forrige sesjon"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:380
msgid "Default"
msgstr "Forvalg"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:381
msgid "Login with the same session as last time."
msgstr "Logg inn med samme sesjon som sist gang."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:386
msgid "Legacy"
msgstr "Legacy"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:387
msgid "Login based on preset legacy configuration"
msgstr "Innlogging basert på forhåndssatt tidligere konfigurasjon"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:512
msgid "System Default"
msgstr "Systemforvalg"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:430
msgid "_Sessions:"
msgstr "_Sesjoner:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:431
msgid "_Session:"
msgstr "_Sesjon:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:1
msgid "Set to True to enable the xsettings settings manager plugin."
msgstr "Sett til True for å aktivere tillegg for håndtering av innstillinger i xsettings."
msgstr ""
"Sett til True for å aktivere tillegg for håndtering av innstillinger i "
"xsettings."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:2
msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
msgstr "True hvis tillegg for håndtering av innstillinger i xsettings er aktivert."
msgstr ""
"True hvis tillegg for håndtering av innstillinger i xsettings er aktivert."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:219
msgid "Manager"
......@@ -576,26 +613,35 @@ msgstr "Håndterer"
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Brukerhåndteringsobjekt denne brukeren kontrolleres av."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:410
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:231
msgid "Other..."
msgstr "Annen..."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:411
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:232
msgid "Choose a different account"
msgstr "Velg en annen konto"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:419
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:237
msgid "Guest"
msgstr "Gjest"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:420
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:238
msgid "Login as a temporary guest"
msgstr "Logg inn som en midlertidig gjest"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:506
msgid "Short Name"
msgstr "Kort navn"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:258
#, c-format
msgid "Log in as %s"
msgstr "Logg inn som %s"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:678
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:323
msgid "Currently logged in"
msgstr "Allerede logget inn"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:363
msgid "_Users:"
msgstr "Br_ukere:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:364
msgid "_User:"
msgstr "Br_uker:"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment