Commit 70c45f89 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent b82fa2c6
......@@ -4,14 +4,14 @@
#
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2000.
# Matjaž Horvat <m@owca.info>, 2006.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2018.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-03 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-03 17:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 15:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 20:30+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: data/50-mutter-navigation.xml:6
msgid "Navigation"
......@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2325
#: src/backends/meta-input-settings.c:2423
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Preklop načina (skupina %d)"
......@@ -528,102 +528,111 @@ msgstr "Preklop načina (skupina %d)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2348
#: src/backends/meta-input-settings.c:2446
msgid "Switch monitor"
msgstr "Nadzornik preklopa"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2350
#: src/backends/meta-input-settings.c:2448
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Pokaži zaslonsko pomoč"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:886
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:954
msgid "Built-in display"
msgstr "Vgrajen zaslon"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:909
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:986
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:911
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:988
msgid "Unknown Display"
msgstr "Neznan zaslon"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:919
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:996
#, c-format
#| msgid "%s %s"
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name, followed by a size in inches, like 'Dell 15\"'"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:1004
#, c-format
#| msgid "%s %s"
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name followed by product/model name where size in "
"inches could not be calculated, e.g. Dell U2414H"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:481
#: src/compositor/compositor.c:482
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr ""
"Drug upravljalnik sestavljanja je že zagnan na zaslonu %i prikaza »%s«."
#: src/core/bell.c:254
#: src/core/bell.c:252
msgid "Bell event"
msgstr "Dogodek zvonjenja"
#: src/core/main.c:191
#: src/core/main.c:185
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Onemogoči povezavo z upravljalnikom sej"
#: src/core/main.c:197
#: src/core/main.c:191
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Zamenjaj trenutni upravljalnik oken"
#: src/core/main.c:203
#: src/core/main.c:197
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Navedite ID upravljanja seje"
#: src/core/main.c:208
#: src/core/main.c:202
msgid "X Display to use"
msgstr "Zaslon X za uporabo"
#: src/core/main.c:214
#: src/core/main.c:208
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Začni sejo iz shranjene datoteke"
#: src/core/main.c:220
#: src/core/main.c:214
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Uskladi klice X"
#: src/core/main.c:227
#: src/core/main.c:221
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Zaženi izbirnik wayland"
#: src/core/main.c:233
#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Zaženi kot gnezden vpisovalnik"
#: src/core/main.c:239
#: src/core/main.c:233
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Zaženi sestavljalnik wayland brez zagona okolja Xwayland"
#: src/core/main.c:247
#: src/core/main.c:241
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Zaženi kot polni strežnik zaslona in ne vstavljeno"
#: src/core/main.c:253
#: src/core/main.c:247
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Zaženi z zaledjem X11"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "Okno »%s« se ne odziva."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:152
msgid "Application is not responding."
msgstr "Program se ne odziva."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:157
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -631,15 +640,15 @@ msgstr ""
"Lahko še malo počakate, če program morda spet začne delovati, ali pa vsilite "
"končanje delovanja."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vsili konec"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
msgid "_Wait"
msgstr "_Počakaj"
#: src/core/mutter.c:39
#: src/core/mutter.c:38
#, c-format
msgid ""
"mutter %s\n"
......@@ -653,21 +662,21 @@ msgstr ""
"To je prosta programska oprema; za pogoje kopiranja si oglejte dovoljenje.\n"
"Program je na voljo BREZ KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL.\n"
#: src/core/mutter.c:53
#: src/core/mutter.c:52
msgid "Print version"
msgstr "Izpiši različico"
#: src/core/mutter.c:59
#: src/core/mutter.c:58
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Vstavek Mutter za uporabo"
# G:1 K:0 O:0
#: src/core/prefs.c:1787
#: src/core/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Delovna površina %d"
#: src/core/util.c:120
#: src/core/util.c:121
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr ""
"Program Mutter je kodno preveden brez podpore za podrobni način izpisovanja\n"
......@@ -686,22 +695,22 @@ msgstr ""
"Zaslon »%s« že ima določen upravljalnik oken; poskušajte uporabiti možnost --"
"replace za zamenjavo trenutnega upravljalnika zaslona."
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
#: src/x11/meta-x11-display.c:1008
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Začenjanje okolja GDK je spodletelo\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#: src/x11/meta-x11-display.c:1032
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Odpiranje zaslona »%s« okenskega sistema X je spodletelo\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#: src/x11/meta-x11-display.c:1115
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Zaslon %d na prikazu »%s« ni veljaven\n"
# G:2 K:6 O:0
#: src/x11/session.c:1819
#: src/x11/session.c:1821
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -709,7 +718,7 @@ msgstr ""
"Ta okna ne podpirajo možnosti »shranjevanja trenutnih nastavitev«, zato jih "
"bo treba ob naslednji prijavi zagnati ročno."
#: src/x11/window-props.c:565
#: src/x11/window-props.c:568
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment