Commit fdd531f3 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 70c45f89
......@@ -6,14 +6,14 @@
# Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-29 07:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-04 17:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 14:21+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -527,7 +527,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2325
#: src/backends/meta-input-settings.c:2423
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Přepínač režimu (skupina %d)"
......@@ -535,101 +535,108 @@ msgstr "Přepínač režimu (skupina %d)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2348
#: src/backends/meta-input-settings.c:2446
msgid "Switch monitor"
msgstr "Přepnout monitor"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2350
#: src/backends/meta-input-settings.c:2448
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Zobrazit nápovědu na obrazovce"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:907
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:954
msgid "Built-in display"
msgstr "Vestavěný displej"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:930
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:986
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:932
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:988
msgid "Unknown Display"
msgstr "Neznámý displej"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:940
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:996
#, c-format
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name, followed by a size in inches, like 'Dell 15\"'"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:1004
#, c-format
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name followed by product/model name where size in "
"inches could not be calculated, e.g. Dell U2414H"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:481
#: src/compositor/compositor.c:482
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr "Jiný kompozitní správce již běží na obrazovce %i displeje „%s“."
#: src/core/bell.c:254
#: src/core/bell.c:252
msgid "Bell event"
msgstr "Událost zvonku"
#: src/core/main.c:191
#: src/core/main.c:185
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakázat připojení ke správci sezení"
#: src/core/main.c:197
#: src/core/main.c:191
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Nahradí běžícího správce oken"
#: src/core/main.c:203
#: src/core/main.c:197
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Určit ID správy sezení"
#: src/core/main.c:208
#: src/core/main.c:202
msgid "X Display to use"
msgstr "Displej X, který se má použít"
#: src/core/main.c:214
#: src/core/main.c:208
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Spustit sezení z uloženého souboru"
#: src/core/main.c:220
#: src/core/main.c:214
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Provádět volání X synchronně"
#: src/core/main.c:227
#: src/core/main.c:221
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Spustit jako kompozitor protokolu Wayland"
#: src/core/main.c:233
#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Spustit jako podkladový kompozitor"
#: src/core/main.c:239
#: src/core/main.c:233
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Spustit kompozitor wayland bez spuštění Xwayland"
#: src/core/main.c:247
#: src/core/main.c:241
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Spustit jako plnohodnotný server displeje, nikoliv vnořeně"
#: src/core/main.c:253
#: src/core/main.c:247
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Spustit se serverem X11"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "„%s“ nereaguje."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:152
msgid "Application is not responding."
msgstr "Aplikace nereaguje."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:157
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -637,15 +644,15 @@ msgstr ""
"Je možné chvíli počkat, aby aplikace mohla pokračovat, nebo si vynutit úplné "
"ukončení aplikace."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynutit ukončení"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
msgid "_Wait"
msgstr "_Počkat"
#: src/core/mutter.c:39
#: src/core/mutter.c:38
#, c-format
msgid ""
"mutter %s\n"
......@@ -661,20 +668,20 @@ msgstr ""
"Tento software je BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; neposkytují se ani záruky "
"PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.\n"
#: src/core/mutter.c:53
#: src/core/mutter.c:52
msgid "Print version"
msgstr "Vypsat verzi"
#: src/core/mutter.c:59
#: src/core/mutter.c:58
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Zásuvný modul Mutter, který se má použít"
#: src/core/prefs.c:1915
#: src/core/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"
#: src/core/util.c:120
#: src/core/util.c:121
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter bylo přeloženo bez podpory podrobného režimu\n"
......@@ -692,21 +699,21 @@ msgstr ""
"Displej „%s“ již správce oken má; zkuste prosím nahradit aktuálního správce "
"oken pomocí přepínače --replace."
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
#: src/x11/meta-x11-display.c:1008
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Selhala inicializace GDK\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#: src/x11/meta-x11-display.c:1032
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Nelze otevřít displej X Window System „%s“\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#: src/x11/meta-x11-display.c:1115
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji „%s“ je neplatná\n"
#: src/x11/session.c:1819
#: src/x11/session.c:1821
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -714,7 +721,7 @@ msgstr ""
"Tato okna nepodporují „uložení aktuálního nastavení“ a po svém příštím "
"přihlášení je budete muset spustit ručně."
#: src/x11/window-props.c:565
#: src/x11/window-props.c:568
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment