kk.po 2.99 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Kazakh translation for vte.
# Copyright (C) 2014 vte's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the vte package.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vte master\n"
9 10 11
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/vte/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-20 20:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-25 22:37+0500\n"
12 13 14 15 16 17
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk@li.org>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
19

20
#. Translators: %s is replaced with error message returned by strerror().
21
#: ../src/vte.cc:3966
22 23 24
#, c-format
msgid "Error reading from child: %s."
msgstr "Ұрпақтан оқу қатесі: %s."
25

26
#: ../src/vte.cc:4122
27 28 29
#, c-format
msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
msgstr "Ұрпақ үшін деректерді түрлендіру қатесі (%s), тасталады."
30

31
#: ../src/vte.cc:8179
32 33
msgid "WARNING"
msgstr "ЕСКЕРТУ"
34

35 36 37 38 39 40 41 42
#: ../src/vte.cc:8180
msgid "GnuTLS not enabled; data will be written to disk unencrypted!"
msgstr "GnuTLS іске қосылмаған; деректер дискке шифрленбеген түрде жазылатын болады!"

#: ../src/vtegtk.cc:3618
#, c-format
msgid "Unable to convert characters from %s to %s."
msgstr "Таңбаларды %s жинағынан %s жинағына түрлендіру мүмкін емес."
43

44 45
#~ msgid "Copy"
#~ msgstr "Көшіріп алу"
46

47 48
#~ msgid "Paste"
#~ msgstr "Кірістіру"
49

50 51
#~ msgid "Reset (use Ctrl to reset and clear)"
#~ msgstr "Тастау (Тастау және тазарту үшін Ctrl қолданыңыз)"
52

53 54
#~ msgid "Reset"
#~ msgstr "Тастау"
55

56 57
#~ msgid "Toggle input enabled setting"
#~ msgstr "Енгізу параметрін ауыстыру"
58

59 60
#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Кіріс"
61

62 63
#~ msgid "Attempt to set invalid NRC map '%c'."
#~ msgstr "Жарамсыз '%c' NRC картасын орнату талабы."
64

65 66
#~ msgid "Unrecognized identified coding system."
#~ msgstr "Белгісіз кодталу жүйесі."
67

68 69
#~ msgid "Attempt to set invalid wide NRC map '%c'."
#~ msgstr "Жарамсыз '%c' кең NRC картасын орнату талабы."
70

71 72
#~ msgid "Could not open console.\n"
#~ msgstr "Консольді ашу мүмкін емес.\n"
73

74 75 76 77
#~ msgid "Could not parse the geometry spec passed to --geometry"
#~ msgstr "Қолданбаның --geometry опциясына берілген геометрияны талдау қатесі"

#~ msgid "Unable to send data to child, invalid charset convertor"
78
#~ msgstr "Ұрпаққа деректерді жіберу сәтсіз, кодтау кестесінің түрлендіргіші қате"
79 80 81

#~ msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s\n"
#~ msgstr "PTY өлшемін оқу қатесі, бастапқысы қолданылады: %s\n"