Commit 331bf3f8 authored by Bartosz Fenski's avatar Bartosz Fenski

removing cause:

# Note to translators: there should be no need to translate this file

CVS version numbers

polish/distrib/cd.wml: 1.4 -> 1.5(DEAD)
parent e820de01
#use wml::debian::template title="Instalacja Debiana GNU/Linux z wykorzystaniem obrazw CD" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<p>Jeli posiadasz stay dostp do Internetu, moesz pobra obrazy pyt CD,
przygotowa na ich podstawie pyty instalacyjne i zainstalowa z tak
przygotowanych pyt Debiana.</p>
<p>S trzy sposoby uzyskania obrazw CD:</p>
<ul>
<li><a href="../CD/jigdo-cd/">Zoenie obrazw z wykorzystaniem jigdo</a>:
Zamiast pobiera spor ilo duych plikw obrazw moesz skorzysta z
aplikacji ,,jigdo'', ktra dziaa pod rnymi systemami operacyjnymi.
Jigdo pozwala pobiera pliki z ponad 300 serwerw lustrzanych Debiana
na wiecie i dopiero potem tworzy obrazy CD.
<br />
Zauwa, e jigdo jest jedynym sposobem uzyskania obrazw DVD z Debianem.
</li>
<li><a href="../CD/torrent-cd/">ciganie obrazw pyt CD z BitTorrent</a>:
System p2p BitTorrent, pozwala wielu uytkownikom na jednoczene
ciganie plikw, minimalizujc obcizenie naszych serwerw.
</li>
<li><a href="../CD/http-ftp/">Pobranie caych obrazw pyt CD</a>:
Jeli nie moesz skorzysta z BitTorrent lub jigdo bdziesz musia
pobra 650 MB pliki obrazw poprzez HTTP lub FTP. Z powodu rozmiarw
i ogranicze w przepustowoci, serwerw lustrzanych udostpniajcych
cae obrazy jest mniej, dlatego te proces pobierania bdzie
wolniejszy.
<br />
Jeli to moliwe korzystaj z <a href="../CD/jigdo-cd/">jigdo</a>.
</li>
</ul>
<p>W razie kopotw sprawd <a href="../CD/faq/">czsto zadawane pytania i
odpowiedzi zwizane z pytami Debiana</a>.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment