Commit 590fe961 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml: 1.5 -> 1.6
parent 8245d80f
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer -- tips til oversættere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
# The examples in this translation have been changed to "da.po" instead of
# the generic descriptions that were using "xx.po".
<p>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
</p>
<p>Her er nogle nyttige tips.</p>
<p>Generelle bemærkninger til oversættere.</p>
<ol>
<li>
For at begynde på en ny oversættelse, kopieres file <tt>templates.pot</tt>
til <tt><i>xx</i>.po</tt>, hvor <i>xx</i> er ISO-koden for dit sprog.
Før du går i gang med en oversættelse, skal du koordinere dit arbejde med
andre oversættere på debian-l10n-da@lists.debian.org (og tilsvarende for
andre sprog, hvis der findes en liste til formålet), for at sikre dig, at
ingen andre arbejder på den samme oversættelse, og læse aktuelle
fejlrapporter vedrørende pakker du har i sinde at oversætte, for at se om
en oversættelse allerede er rapporteret.
</li>
<li>
Ønsker du at opdatere en oversættelse, så kontakt altid den foregående
oversætter for at forhindre dobbeltarbejde. E-mail-adresser findes i
PO-filen.
</li>
<li>
For at begynde på en ny oversættelse, kopieres filen <tt>templates.pot</tt>
til <tt>da.po</tt>, jf. dit sprogs
<a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html">ISO-kode</a>.
Dernæst angives i den første <tt>msgstr</tt> tegnsættet der er anvendt ved
oversatte strenge, og tilføj også eventuelle nyttige oplysninger.
</li>
<li>
Alle generelte tekstredigeringsprogrammer kan anvendes ved arbejde på
PO-filer, og der er nogle særlige værktøjer som
<a href="http://packages.debian.org/unstable/text/gtranslator">\
gtranslator</a> eller
<a href="http://packages.debian.org/unstable/devel/kbabel">kbabel</a> der
kan være nyttig hvis du ikke er vant til PO-filer.
<a href="http://packages.debian.org/unstable/devel/gettext">Gettexts</a>
<a href="http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_toc.html">\
dokumentation</a> indeholder en beskrivelse af PO-filformatet, og du skal i
det mindste læse følgende to afsnit:
<a href="http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_35.html#SEC35">\
Filling in the Header Entry</a> og
<a href="http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_9.html#SEC9">\
The Format of PO Files</a>.
</li>
<li>
Når du er færdig med dine oversættelser, så læs altid korrektur på den
mindst en gang for at rette alle forståelses-, stave-, grammatik- og slåfejl,
samt andre fejl. (Måske indeholder dit PO-redigeringsprogram en stavekontrol
eller en oversættelseshjælper som acheck).
Kør dernæst
<pre>
msgfmt -c -v -o /dev/null da.po
</pre>
for at kontrollere, at din fil er valid og kan integreres uden problemer.
Afhængigt af de retninglinjer dit sprogs oversætterhold eventuelt har
besluuttet, kan du også sende din oversættelse til den dertil oprettede
l10n-liste, så andre kan gennemse den.
</li>
<li>
Når du oversættelse er færdig og valid, skal du indsende en
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">fejlrapport</a> mod den oversatte pakke,
med alvorhedsgraden <a href="$(HOME)/Bugs/Developer#severities">minor</a>.
Brug <a href="$(HOME)/Bugs/Developer#tags">mærkerne</a> <tt>l10n</tt> og
<tt>patch</tt>, tilføj <tt><protect>[INTL:</protect><i>da</i>]</tt> (se
<a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html">\
ISO-koder</a>) til emnelinjen som en hjælp ved søgninger, bed på høflig
vis, på engelsk, om at få din oversættelse medtaget, forklar pakkens
vedligeholder hvad der skal gøres med filen (fx <b>Please copy the
attachment into debian/po/da.po</b>) og glem ikke at vedhæfte din
oversættelse. Dette trin kan let udføres vha. værktøjet
<a href="http://packages.debian.org/unstable/utils/reportbug">\
reportbug</a>.
</li>
<h2>Bemærkninger specifikt vedr. po-debconf</h2>
<ol>
<li>
Feltnavnet vis kommentarer før <tt>msgid</tt>.
<tt>Default</tt>-værdierne er specielle for debconf, fordi, når "template
......@@ -30,6 +100,13 @@
angivet, da debconf ikke definerer dette <tt>DefaultChoice</tt>-felt.
</li>
<li>
Da vejledning til oversættere kan indsættes af udviklerne, skal du sikre
dig at værktøjet du bruger, kan vise disse kommentarer (uden problemer).
Se eksempelvis vejledningen til håndtering af sprogvalg i paken
<a href="http://packages.debian.org/unstable/misc/geneweb">geneweb</a>.
</li>
<li>
Nogle gange er msgid'er identiske, hvorimod msgstr kan have forskellige
værdier. For at gøre msgid'er unikke, kan der indsættes en særlig tekst i
......@@ -39,13 +116,36 @@
<li>et mellemrum,</li>
<li>nul eller flere forekomster af ethvert tegn bortset fra kantede
parenteser som er åbne mod venstre eller højre, eller ny
linie-tegn.</li>
linje-tegn.</li>
<li>en kantet parentes åben mod højre: <tt>]</tt></li>
</ul>
sidst i strengen blive fjernet fra <tt>msgid</tt>-strenge.
Dette gælder også <tt>msgstr</tt>-strenge, således at oversætterne kan
indsætte en tom streng.
</li>
<li>
Debconf laver linjeskift, bortset fra når de begynder med et mellemrum.
Sådanne linjer anvendes ofte til at formattere lister, men hvert
frontend-progrma har sine egne begrænsninger. Det lader til at sådanne
linjer ikke må overstige 72 tegn, for at kunne vises nogenlunde korrekt i
alle frontend-programmer.
</li>
<li>
Skriptet <tt>podebconf-display-po</tt> (fra po-debconf &gt;= 0.8.3) kan
vise din oversættelse som den vil blive vist af debconf på
opsætningstidspunktet. Kør
<pre>
podebconf-display-po -fdialog debian/po/da.po
</pre>
for at få en overordnet idé om hvordan din oversættelse vil komme til at se
ud. Men dette virker kun ved simple opsætningsfiler, visingen kan ændres
hvis komplekse handlinger (såsom stor anvendelse af tekstudskiftning)
udføres. Tilgængelige fronten-programmer til debconf (der kan vælges med
flaget <tt>-f</tt>) er anført på debconf(7).
</li>
</ol>
<podebconf-langs-short>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment