Commit 5d6df7d1 authored by Chris Danis's avatar Chris Danis

Initial translations

CVS version numbers

danish/international/l10n/po-debconf/Makefile: INITIAL -> 1.1 
danish/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/international/l10n/po-debconf/index.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/international/l10n/po-debconf/pot.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/international/l10n/po-debconf/rank.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/international/l10n/po-debconf/tmpl.src: INITIAL -> 1.1
parent b90cd381
# This Makefile should need no changes from webwml/english/international/l10n/po-debconf/Makefile
# Please send a message to debian-www if you need to modify anything
# so the problem can be fixed.
WMLBASE=../../..
CUR_DIR=international/l10n/po-debconf
SUBS=
include $(WMLBASE)/Make.lang
L10N_DIR = $(ENGLISHDIR)/international/l10n
LANGS_PODEBCONF := $(shell grep 'podebconf:' $(L10N_DIR)/data/langs | sed -e 's/podebconf: *//')
HTML_PODEBCONF := $(foreach lang,$(LANGS_PODEBCONF),$(lang).$(LANGUAGE).html)
all:: $(HTML_PODEBCONF)
tmpl.$(LANGUAGE).tmpl: tmpl.src $(L10N_DIR)/dtc.def $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/menu.inc $(L10N_DIR)/date.gen
$(WML) tmpl.src
pot.$(LANGUAGE).html: $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/gen/main.orig
rank.$(LANGUAGE).html: $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/gen/rank.inc
# HTMLFILES do not depend upon $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/gen/main.orig
# but this fake dependancy is added in order to force generation
# of all files ASAP, and then prevent calling gen-files.pl more
# than once
$(HTMLFILES): $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/menu.inc $(L10N_DIR)/dtc.def $(L10N_DIR)/date.gen $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/gen/main.orig
$(HTML_PODEBCONF): tmpl.$(LANGUAGE).tmpl $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/gen/main.orig
$(L10N_DIR)/scripts/fix-files.sh $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/gen $(LANGUAGE) $(LANGS_PODEBCONF)
$(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/gen/main.orig $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/gen/rank.inc $(L10N_DIR)/date.gen $(L10N_DIR)/data/langs: $(L10N_DIR)/scripts/gen-files.pl $(L10N_DIR)/data/unstable.ftp-master $(L10N_DIR)/data/unstable.non-US
-rm -rf $(ENGLISHDIR)/$(CUR_DIR)/../*/gen
perl $(L10N_DIR)/scripts/gen-files.pl --l10ndir=$(L10N_DIR) --langs --po --templates --podebconf
clean::
-rm -rf gen
-rm -f tmpl.$(LANGUAGE).tmpl
install:: $(patsubst %,$(HTMLDIR)/%,$(HTML_PODEBCONF))
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer -- tips til oversættere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
<p>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
</p>
<p>Her er nogle nyttige tips.</p>
<ol>
<li>
For at begynde på en ny oversættelse, kopieres file <tt>templates.pot</tt>
til <tt><i>xx</i>.po</tt>, hvor <i>xx</i> er ISO-koden for dit sprog.
Dernæst angives i den første <tt>msgstr</tt> tegnsættet der er anvendt ved
oversatte strenge, og tilføj også eventuelle nyttige oplysninger.
</li>
<li>
Feltnavnet vis kommentarer før <tt>msgid</tt>.
Standardværdierne er specille for debconf, fordi, når "template type" er
<tt>Select</tt> eller <tt>Multiselect</tt> må de <strong>ikke</strong>
oversættes, men deres værdier må ændres (under særlige omstændigheder) til
andre strenge anført i de engelske "Select"- eller "Multiselect"-felter.
Af den grund bør udviklerne bruge <tt>DefaultChoice</tt> i stedet for
<tt>Default</tt> for at undgå forvirring.
<strong>Dette er en po-debconf-udvidelse.</strong>
I den genererede skabelonfil, vil <tt>Default</tt> selvfølgelig være
angivet, da debconf ikke definerer dette <tt>DefaultChoice</tt>-felt.
</li>
<li>
Nogle gange er msgid'er identiske, hvorimod msgstr kan have forskellige
værdier. For at gøre msgid'er unikke, kan der indsættes en særlig tekst i
slutningen af strengen, mere specifikt vil enhver rækkefølge af
<ul>
<li>en kantet parentes åben mod venstre,</li>
<li>et mellemrum,</li>
<li>ethvert tegn bortset fra ny-linie og kantede parenteser,</li>
<li>en kantet parentes åben mod højre</li>
</ul>
sidst i strengen blive fjernet fra <tt>msgid</tt>-strenge.
Dette gælder også <tt>msgstr</tt>-strenge, således at oversætterne kan
indsætte en tom streng.
</li>
</ol>
<podebconf-langs-short>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/date.gen"
#use wml::debian::template title="PO-filer anvendt til at oversætte Debconf-skabeloner for hvert sprog"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
<h2>PO-filer anvendt til at oversætte Debconf-skabeloner for hvert sprog</h2>
<p>
Her er en liste over alle sprog som har PO-filer til oversættelse af
Debconf-skabeloner. Vælg dit sprog for flere oplysninger.
</p>
<podebconf-langs-long>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/date.gen"
#use wml::debian::template title="PO-files til Debconf-skabeloner -- originale filer"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def'
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
<h2>PO-files anvendt til Debconf-skabeloner</h2>
<p>
For at g i gang med en oversttelse i det foretrukne sprog, kopir
<tt>templates.pot</tt> til <tt><i>xx</i>.po</tt>, hvor <i>xx</i> er din
ISO-sprogkode, og overst det som andre PO-filer.
</p>
<p>
Du behver ikke at hente <tt>templates</tt>-filerne, der er kun her som en
hjlp til dig, i tilflde af at du ikke forstr nogle afsnit som er blevet
opdelt.
</p>
<h2><pkg-section main></h2>
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/gen/main.orig'
<h2><pkg-section contrib></h2>
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/gen/contrib.orig'
<h2><pkg-section non-free></h2>
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/gen/non-free.orig'
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/date.gen"
#use wml::debian::template title="Status på l10n i Debian -- placering af PO-filer til Debconf-skabeloner sprogene imellem"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/gen/total"
<p>Pointene er antallet af oversatte strenge i alle PO-filer.
<br>Det er muligvis ikke den bedste bedømmelsesmetode, men den vi bruger...
<p>Pt. er der <podebconf-total-strings /> strenge i PO-filer.
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/gen/rank.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/date.gen"
#use wml::debian::template title="Status på Debconf-skabeloner til l10n med PO-filer for sprogkode: @tmpl_lang@"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def'
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
<p><podebconf-langs-short>
<h2>Status</h2>
<p>
Du kan opdatere disse PO-filer og indsende dem som fejlrapporter til
pakkevedligeholderne. For at begynde på en ny oversættelse til en pakke,
læses først denne <a href="pot">liste over pakker</a> som distribueres med
sådanne PO-filer.
</p>
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/translated.inc'
<h2>Pakker med understøttelse af po-debconf</h2>
<p>
Pakkerne nedenfor, om nogen, distribueres med Debconf-skabeloner der er
lokaltilpasset via po-debconf, men pt. ikke er oversat til dette sprog.
</p>
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/untranslated.inc'
<p><podebconf-langs-short>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/date.gen"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment