Commit 820584eb authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml: 1.10 -> 1.11 
danish/mirror/ftpmirror.wml: 1.33 -> 1.34 
danish/mirror/official.wml: 1.15 -> 1.16 
danish/mirror/webmirror.wml: 1.14 -> 1.15
parent ebf9d09a
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer — tips til oversættere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
......@@ -73,12 +73,12 @@
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">fejlrapport</a> mod den oversatte pakke,
med alvorhedsgraden <a href="$(HOME)/Bugs/Developer#severities">wishlist</a>.
Brug <a href="$(HOME)/Bugs/Developer#tags">mærkerne</a> <tt>l10n</tt> og
<tt>patch</tt>, tilføj <tt><protect>[INTL:</protect><i>da</i>]</tt> (se
<tt>patch</tt>, tilføj <tt><protect>[INTL:</protect><em>da</em>]</tt> (se
<a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html">\
ISO-koder</a>) til emnelinjen som en hjælp ved søgninger, bed på høflig
vis, på engelsk, om at få din oversættelse medtaget, forklar pakkens
vedligeholder hvad der skal gøres med filen (fx <b>Please copy the
attachment into debian/po/da.po</b>) og glem ikke at vedhæfte din
vedligeholder hvad der skal gøres med filen (fx <strong>Please copy the
attachment into debian/po/da.po</strong>) og glem ikke at vedhæfte din
oversættelse. Dette trin kan let udføres vha. værktøjet
<a href="http://packages.debian.org/unstable/utils/reportbug">\
reportbug</a>.
......
#use wml::debian::template title="Opsætning af et Debian-arkivspejl"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.55"
#use wml::debian::translation-check translation="1.56"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/woody/release.data"
<toc-display/>
<toc-display />
<toc-add-entry name="what">Hvad man spejler</toc-add-entry>
......
#use wml::debian::template title="Officielle Debian-filspejle" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/official.data"
<p>Officielle spejlinger af Debian-arkivet får en adresse på formen
......
#use wml::debian::template title="Spejlinger af Debians websted"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/webmirrors.data"
<toc-display/>
<hrline>
<hrline />
<toc-add-entry name="list">Liste over webspejle</toc-add-entry>
......@@ -45,7 +45,7 @@ at respektere vore
<p>Hvis du har spørgsmål, så send en e-mail på engelsk til
<a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.</p>
<hrline>
<hrline />
<toc-add-entry name="ref">Reference til eksisterende spejle</toc-add-entry>
......@@ -59,36 +59,36 @@ adgang til filerne p
du ønsker at spejle, kan opsætte godkendt adgang, send en e-mail på engelsk til
<a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.</p>
<p>Spejlingen følger "pull"-metoden (hent-metoden), det vil sige at klienten
<p>Spejlingen følger <q>pull</q>-metoden (hent-metoden), det vil sige at klienten
beder om data fra serveren som den finder det passende. For at opsætte dette
kan du bruge <a href="websync">websync-scriptet</a> og <a href="websync.conf">\
dets opsætningsfil</a>, som kan køres fra crontab, og som vil gøre alt
automatisk. Følg punkterne i scriptet for at sikre dig at alt fungerer som det
skal.</p>
<h4>Spejling fra et "push"-spejl</h4>
<h4>Spejling fra et <q>push</q>-spejl</h4>
<p>"Push"-spejling (skub-spejling) er en form for spejling ved hjælp af rsync
<p><q>Push</q>-spejling (skub-spejling) er en form for spejling ved hjælp af rsync
vi har udviklet for at minimere den tid der tager, for ændringer til arkivet at
når frem til spejlene. Serverspejlet anvender en ssh-udløser til at fortælle
spejlet at det skal opdatere sig selv.</p>
<p>Denne metode er ganske sikker da ssh er opsat til kun at køre en enkelt
kommando. Desuden er spejlningen stadig "pull", så det er <strong>ikke</strong>
muligt at ødelægge arkivets indhold via et forfalsket "push"-spejl. Nogle
kommando. Desuden er spejlningen stadig <q>pull</q>, så det er <strong>ikke</strong>
muligt at ødelægge arkivets indhold via et forfalsket <q>push</q>-spejl. Nogle
spejles administratorer har tøvet med at anvende denne metode til spejling, af
frygt for at metoden giver mulighed for en invadering af den. Dette er ganske
enkelt <strong>ikke</strong> korrekt.</p>
<p>For en mere udførlig beskrivelse af hvordan dette fungerer, hvorfor det er
sikkert, og hvordan et "push"-spejl sættes op, se <a href="push_mirroring">den
sikkert, og hvordan et <q>push</q>-spejl sættes op, se <a href="push_mirroring">den
fuldstændige beskrivelse</a>.</p>
<h3>Når der skal spejles</h3>
<p>Det primære websted opdateres normalt hver fjerde time.</p>
<p>Hvis dit websted "push"-spejles, behøver du ikke bekymre dig om dette. Hvis
<p>Hvis dit websted <q>push</q>-spejles, behøver du ikke bekymre dig om dette. Hvis
ikke bør du beregne spejlingstiden for dit websted jævnfør
tidsstemplingsfilerne i mappen <code>/mirror/timestamps/</code> på
webstedsspejlet. Tilføj noget tid, for ekesempel en halv time, til resultatet
......@@ -121,7 +121,7 @@ listen over filer som skal undlades fra spejlingen.</p>
<p>Hvis din maskine kører Debian, er det blevet besluttet af bryde Debians
retninglinier og anvende <code>/doc</code> på websiderne. Dette betyder at du
skal udkommentere linien "<code>Alias /doc/ /usr/share/doc/</code>" i din
skal udkommentere linien <q><code>Alias /doc/ /usr/share/doc/</code></q> i din
<code>/etc/apache/srm.conf</code>-fil.</p>
<p>Bemærk: Alle vores CGI-scripts kører centralt på cgi.debian.org, så dem skal
......@@ -165,7 +165,7 @@ foreach $c (sort @codes) { print " AddLanguage $c .$c\n" if (($c ne "en") && ($
<p>På grund af en fejl i Apache kan det forkerte sprog risikere at blive
leveret i visse situationer, så det er en god idé at tilføje alle sprog der kan
leveres til kommandoen "LanguagePriority", på denne måde:</p>
leveres til kommandoen <q>LanguagePriority</q>, på denne måde:</p>
<pre>
<:
......@@ -177,7 +177,7 @@ print "pt-br nb zh-CN zh-HK zh-TW\n";
<p>For at undgå at levere indholdsforhandlede filer med det forkerte tegnsæt,
skal du forvisse dig om at indstillingen <code>AddDefaultCharSet</code> er
kommenteret ud eller sat til "<code>Off</code>".</p>
kommenteret ud eller sat til <q><code>Off</code></q>.</p>
<p>Til Apache 1, for at levere mappeindeksfiler korrekt, skal du formentlig
ændre <code>DirectoryIndex</code>-linien i <code>/etc/apache/srm.conf</code>.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment