Commit 9fdf928f authored by Martin Ågren's avatar Martin Ågren

A translated DSA.

CVS version numbers

swedish/security/2009/dsa-1864.wml: INITIAL -> 1.1
parent 10bde288
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
<define-tag description>utkning av privilegier</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>En srbarhet har upptckts i Linux-krnan som kan leda
till utkning av privilegier. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures
identifierar fljande problem:</p>
<ul>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2692">CVE-2009-2692</a>
<p>Tavis Ormandy och Julien Tinnes upptckte ett problem med hur
funktionen sendpage initialiseras i proto_ops-strukturen.
Lokala anvndare kan utnyttja denna srbarhet fr att f utkade
privilegier.</p></li>
</ul>
<p>Fr den gamla stabila utgvan (Etch) har detta problem rttats i
version 2.6.24-6~etchnhalf.8etch3.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era linux-2.6.24-paket.</p>
<p>Observera: Debian 'Etch' innehller paket fr linuxkrnan baserade p bde
2.6.18- och 2.6.24-utgvorna av linux. Alla knda skerhetsproblem
vervakas noga fr bda paketen och de bda paketen kommer erhlla
skerhetsuppdateringar tills skerhetsstdet fr Debian 'Etch'
avslutas. Men med tanke p hur ofta skerhetsproblem av
mindre allvarlig karaktr dyker upp och resurserna som krvs
fr att gra en uppdatering, kommer mindre allvarliga uppdateringar
fr 2.6.18 och 2.6.24
typiskt att slppas p ett ngot <q>hackigt</q> stt.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2009/dsa-1864.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment