Commit a804e425 authored by Chris Danis's avatar Chris Danis

Sync with English

CVS version numbers

danish/Bugs/Reporting.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/Bugs/index.wml: 1.14 -> 1.15 
danish/devel/join/index.wml: 1.6 -> 1.7 
danish/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml: 1.2 -> 1.3
parent c31d095f
#use wml::debian::template title="Debians fejlrapporteringssystem - fejlrapportering" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
<h1>Hvordan man rapporterer fejl i Debian</h1>
......@@ -74,8 +74,6 @@ pakkens vedligeholder. Se <a href="#findpkgver">dette eksempel</a> for
oplysninger om hvordan du finder pakkens navn og versionsnummer.
<p>Pseudo-brevhoved-linierne skal begynde i første position på deres linier.
Fejlrapporteringssystemet kan indtil videre ikke forstå MIME- og PGP-mails
korrekt og vil måske ikke genkende pseudo-brevhovedet i sådanne e-mails.
<p>Følgende skal medtages i din rapport:
......
#use wml::debian::template title="Debians fejlrapporteringssystem" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.47"
#use wml::debian::translation-check translation="1.48"
<P>Debian har et fejlrapporteringssystem (BTS) som holder styr p oplysninger
om fejl rapporteret af brugere og udviklere. Hver fejl fr tildelt et nummer
......@@ -8,7 +8,7 @@ og gemmes i systemet indtil den er markeret som taget h
<h2>Oplysninger om fejlrapporteringssystemet</h2>
<ul>
<li><a href="Reporting">Hvordan man rapporterer en fejl</a>
<li><a href="Reporting">Hvordan man rapporterer en fejl i Debian</a>
<li><a href="Access">Mder at tilg fejlrapportloggen p</a>
<li><a href="server-request">F tilsendt fejlrapporter via e-mail</a>
<li><a href="Developer">Oplysninger til udviklerne om hvordan systemet anvendes</a>
......
#use wml::debian::template title="Hvordan du kan hjælpe til"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
<p>Debian-projektet består af frivillige, og vore produkter udvikles helt på
frivillig basis. Vi er normalt på udkig efter nye udviklere som har en vis
......
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer -- tips til oversættere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
......@@ -22,7 +22,7 @@
Standardværdierne er specille for debconf, fordi, når "template type" er
<tt>Select</tt> eller <tt>Multiselect</tt> må de <strong>ikke</strong>
oversættes, men deres værdier må ændres (under særlige omstændigheder) til
andre strenge anført i de engelske "Select"- eller "Multiselect"-felter.
andre strenge anført i det engelsk "Choices"-felt.
Af den grund bør udviklerne bruge <tt>DefaultChoice</tt> i stedet for
<tt>Default</tt> for at undgå forvirring.
<strong>Dette er en po-debconf-udvidelse.</strong>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment