Commit c94d74f0 authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Fixed two spelling mistakes.

CVS version numbers

danish/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml: 1.6 -> 1.7
parent 572f26ea
......@@ -64,7 +64,7 @@
</pre>
for at kontrollere, at din fil er valid og kan integreres uden problemer.
Afhængigt af de retninglinjer dit sprogs oversætterhold eventuelt har
besluuttet, kan du også sende din oversættelse til den dertil oprettede
besluttet, kan du også sende din oversættelse til den dertil oprettede
l10n-liste, så andre kan gennemse den.
</li>
......@@ -142,7 +142,7 @@
for at få en overordnet idé om hvordan din oversættelse vil komme til at se
ud. Men dette virker kun ved simple opsætningsfiler, visingen kan ændres
hvis komplekse handlinger (såsom stor anvendelse af tekstudskiftning)
udføres. Tilgængelige fronten-programmer til debconf (der kan vælges med
udføres. Tilgængelige frontend-programmer til debconf (der kan vælges med
flaget <tt>-f</tt>) er anført på debconf(7).
</li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment