Commit e123db90 authored by Damyan Ivanov's avatar Damyan Ivanov

proofread

CVS version numbers

bulgarian/CD/misc.wml: 1.3 -> 1.4
parent acce1a33
#use wml::debian::cdimage title="Debian CD image файлове - други елементи"
#use wml::debian::cdimage title="Образи на дискове с Debian – разни" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<p>Страниците описани по-долу не са директно достъпни от меню лентата, намиращата се най-отгоре на всяка страница:</p>
<p>Следните страници не са достъпни директно от менюто:</p>
<ul>
<li><a href="artwork/">Рисунки и картинки на обложки за Debian CD дискове</a></li>
<li><a href="artwork/">Рисунки за обложки на дискове с Debian</a></li>
<li><a href="mirroring/">Как да направим огледало (mirror) на Debian CD дискове</a></li>
<li><a href="mirroring/">Настройване на огледален сървър за дискове с
Debian</a></li>
<li><a href="mirroring/rsync-mirrors">Списък на rsync огледала на Debian CD image файлове</a></li>
<li><a href="mirroring/rsync-mirrors">Списък на огледални сървъри с дискове
на Debian, поддържащи rsync</a></li>
<li><a href="releases/">Информация за дистрибуцията (Release information) на CD image файловете</a></li>
<li><a href="releases/">Информация за изданията на дискове с Debian</a></li>
</ul>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment