Commit f06e63cd authored by Chris Danis's avatar Chris Danis

Sync with English

CVS version numbers

danish/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml: 1.3 -> 1.4
parent 9df6b5c8
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer -- tips til oversættere" #use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer -- tips til oversættere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2" #use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def" #include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
...@@ -19,10 +19,10 @@ ...@@ -19,10 +19,10 @@
<li> <li>
Feltnavnet vis kommentarer før <tt>msgid</tt>. Feltnavnet vis kommentarer før <tt>msgid</tt>.
Standardværdierne er specille for debconf, fordi, når "template type" er <tt>Default</tt>-værdierne er specielle for debconf, fordi, når "template
<tt>Select</tt> eller <tt>Multiselect</tt> må de <strong>ikke</strong> type" er <tt>Select</tt> eller <tt>Multiselect</tt> må de <strong>ikke</strong>
oversættes, men deres værdier må ændres (under særlige omstændigheder) til oversættes, men deres værdier må ændres (under særlige omstændigheder) til
andre strenge anført i det engelsk "Choices"-felt. andre strenge anført i det engelsk <tt>Choices</tt>-felt.
Af den grund bør udviklerne bruge <tt>DefaultChoice</tt> i stedet for Af den grund bør udviklerne bruge <tt>DefaultChoice</tt> i stedet for
<tt>Default</tt> for at undgå forvirring. <tt>Default</tt> for at undgå forvirring.
<strong>Dette er en po-debconf-udvidelse.</strong> <strong>Dette er en po-debconf-udvidelse.</strong>
...@@ -35,10 +35,12 @@ ...@@ -35,10 +35,12 @@
værdier. For at gøre msgid'er unikke, kan der indsættes en særlig tekst i værdier. For at gøre msgid'er unikke, kan der indsættes en særlig tekst i
slutningen af strengen, mere specifikt vil enhver rækkefølge af slutningen af strengen, mere specifikt vil enhver rækkefølge af
<ul> <ul>
<li>en kantet parentes åben mod venstre,</li> <li>en kantet parentes åben mod venstre: <tt>[</tt></li>
<li>et mellemrum,</li> <li>et mellemrum,</li>
<li>ethvert tegn bortset fra ny-linie og kantede parenteser,</li> <li>nul eller flere forekomster af ethvert tegn bortset fra kantede
<li>en kantet parentes åben mod højre</li> parenteser som er åbne mod venstre eller højre, eller ny
linie-tegn.</li>
<li>en kantet parentes åben mod højre: <tt>]</tt></li>
</ul> </ul>
sidst i strengen blive fjernet fra <tt>msgid</tt>-strenge. sidst i strengen blive fjernet fra <tt>msgid</tt>-strenge.
Dette gælder også <tt>msgstr</tt>-strenge, således at oversætterne kan Dette gælder også <tt>msgstr</tt>-strenge, således at oversætterne kan
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment