vi.po 3.75 KB
Newer Older
1
# Vietnamese Translation for ca-certificates.
2 3
# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
4
#
5 6
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: ca-certificates 20070304\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: ca-certificates@packages.debian.org\n"
9
"POT-Creation-Date: 2011-10-22 14:41+0200\n"
10
"PO-Revision-Date: 2007-07-30 18:25+0930\n"
11
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12
"Language-Team: Vietnamese <vi-bugs@googlegroups.com>\n"
13
"Language: vi\n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"
19

20 21 22 23 24 25
#. Type: title
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "ca-certificates configuration"
msgstr ""

26 27
#. Type: select
#. Choices
28
#: ../templates:3001
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
msgid "yes"
msgstr "có"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "no"
msgstr "không"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "ask"
msgstr "hỏi"
43

44 45
#. Type: select
#. Description
46
#: ../templates:3002
47 48
msgid "Trust new certificates from certificate authorities?"
msgstr "Tin chứng nhận mới của nhà cầm quyền chứng nhận mới không?"
49

50 51
#. Type: select
#. Description
52
#: ../templates:3002
53 54
msgid ""
"This package may install new CA (Certificate Authority) certificates when "
55
"upgrading. You may want to check such new CA certificates and select only "
56
"certificates that you trust."
57
msgstr ""
58 59 60
"Gói này có lẽ sẽ cài đặt chứng nhận CA (nhà cầm quyền chứng nhận) mới khi "
"nâng cấp. Đề nghị bạn kiểm tra các chứng nhận CA như vậy, chỉ chọn chứng "
"nhận đã tin cậy."
61

62 63
#. Type: select
#. Description
64
#: ../templates:3002
65
msgid ""
66 67 68
" - yes: new CA certificates will be trusted and installed;\n"
" - no : new CA certificates will not be installed by default;\n"
" - ask: prompt for each new CA certificate."
69
msgstr ""
70 71 72
" • có\t \t\ttin và cài đặt chứng nhận CA mới.\n"
" • không\t\tmặc định là không cài đặt chứng nhận CA mới.\n"
" • hỏi\t\tnhắc với mỗi chứng nhận CA mới"
73

74 75
#. Type: multiselect
#. Description
76
#: ../templates:4001
77 78
msgid "New certificates to activate:"
msgstr "Các chứng nhận mới cần kích hoạt:"
79

80 81
#. Type: multiselect
#. Description
82
#: ../templates:4001
83
msgid ""
84 85
"During upgrades, new certificates will be added. Please choose those you "
"trust."
86
msgstr ""
87 88
"Trong khi nâng cấp, chứng nhận mới sẽ được thêm. Hãy chọn những chứng nhận "
"bạn tin vậy."
89

90 91
#. Type: multiselect
#. Description
92
#: ../templates:5001
93 94
msgid "Certificates to activate:"
msgstr "Các chứng nhận cần kích hoạt:"
95

96 97
#. Type: multiselect
#. Description
98
#: ../templates:5001
99 100
msgid ""
"This package installs common CA (Certificate Authority) certificates in /usr/"
101 102
"share/ca-certificates."
msgstr ""
103 104
"Gói này sẽ tạo các chứng nhận CA (nhà cầm quyền chứng nhận) vào «  /usr/"
"share/ca-certificates »."
105 106 107

#. Type: multiselect
#. Description
108
#: ../templates:5001
109 110 111 112
msgid ""
"Please select the certificate authorities you trust so that their "
"certificates are installed into /etc/ssl/certs. They will be compiled into a "
"single /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt file."
113
msgstr ""
114 115 116
"Hãy chọn những nhà cầm quyền chứng nhận bạn tin cậy để cài đặt các chứng "
"nhận của chúng vào « /etc/ssl/certs ». Chúng sẽ được biên dịch vào một tập "
"tin « /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt » riêng lẻ."
117

118 119 120
#~ msgid "yes, no, ask"
#~ msgstr "có, không, hỏi"

121 122 123 124 125 126 127
# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
#~ msgid "${new_crts}"
#~ msgstr "${new_crts}"

# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
#~ msgid "${enable_crts}"
#~ msgstr "${enable_crts}"