Commit 050b68c7 authored by Tor Slettnes's avatar Tor Slettnes

Corrected typing of 'enhver' (each and every). Thanks, Kåre Olsen!

CVS version numbers

norwegian/devel/constitution.wml: 1.15 -> 1.16
parent 3a982688
......@@ -72,7 +72,7 @@
<li>
<p>
En person kan forlate Prosjektet eller fratre et særskilt verv
de innehar, til envher tid, ved å erklære dette offentlig.
de innehar, til enhver tid, ved å erklære dette offentlig.
</p>
</li>
</ol>
......@@ -152,7 +152,7 @@
<li>
<p>
Oppheve envher beslutning tatt av den Tekniske Komiteen,
Oppheve enhver beslutning tatt av den Tekniske Komiteen,
såfremt de er enige med et 2:1 flertall.</p></li>
<li>
......@@ -251,7 +251,7 @@
Forslag, kausjon, endringer, stemmeopprop, og andre formelle
handlinger gjøres via erklæringer på en offentlig
tilgjengelig elektronisk epostliste utvalgt av
Prosjektlederens Delegat(er); envher Utvikler kan poste
Prosjektlederens Delegat(er); enhver Utvikler kan poste
dit.</p></li>
<li>
......@@ -454,7 +454,7 @@
Ta en beslutning når de blir spurt om å gjøre dette.</p>
<p>
Envher person og ethvert organ kan delegere en av sine egne
Enhver person og ethvert organ kan delegere en av sine egne
beslutninger til den Tekniske Komiteen, eller be om råd fra
den.</p></li>
......@@ -875,7 +875,7 @@
<li>
Framsetteren eller en kausjonist for et forslag kan be om
avstemming på envher eller alle endringsforslagene, hver for
avstemming på enhver eller alle endringsforslagene, hver for
seg eller sammen; framsetteren eller kausjonisten for et
endringsforslag bare kan be om avstemming på den aktuelle
endringen og beslektede endringer.</li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment