Commit 1bae777c authored by Frank Lichtenheld's avatar Frank Lichtenheld

Using <email> tags. Just some formatting before actually working

on the file.

CVS version numbers

catalan/contact.wml: 1.11 -> 1.12 
chinese/contact.wml: 1.26 -> 1.27 
croatian/contact.wml: 1.28 -> 1.29 
danish/contact.wml: 1.21 -> 1.22 
dutch/contact.wml: 1.12 -> 1.13 
english/contact.wml: 1.33 -> 1.34 
finnish/contact.wml: 1.16 -> 1.17 
french/contact.wml: 1.28 -> 1.29 
german/contact.wml: 1.25 -> 1.26 
greek/contact.wml: 1.18 -> 1.19 
hungarian/contact.wml: 1.16 -> 1.17 
indonesian/contact.wml: 1.6 -> 1.7 
italian/contact.wml: 1.28 -> 1.29 
japanese/contact.wml: 1.22 -> 1.23 
korean/contact.wml: 1.15 -> 1.16 
lithuanian/contact.wml: 1.4 -> 1.5 
norwegian/contact.wml: 1.25 -> 1.26 
polish/contact.wml: 1.25 -> 1.26 
portuguese/contact.wml: 1.15 -> 1.16 
romanian/contact.wml: 1.34 -> 1.35 
russian/contact.wml: 1.9 -> 1.10 
slovene/contact.wml: 1.1 -> 1.2 
spanish/contact.wml: 1.29 -> 1.30 
swedish/contact.wml: 1.30 -> 1.31 
turkish/contact.wml: 1.9 -> 1.10
parent c1843180
......@@ -37,8 +37,7 @@ preguntes. Tamb
<a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">el lloc FTP</a>.
<p>Les preguntes sobre el projecte Debian en general es poden enviar a la
llista de correu <em>debian-project</em>, en <a
href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a>.
llista de correu <em>debian-project</em>, en <email debian-project@lists.debian.org>.
Si us plau, no envieu preguntes sobre l'ús de Linux a aquesta llista. Llegiu
mes avall per a açò.
......@@ -59,7 +58,7 @@ Totes les preguntes referents a:
s'han d'enviar a aquesta llista de correu.
Simplement <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-user">subscriviu-vos a
<em>debian-user</em></a> i envieu les vostres qüestions a
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a>.
<email debian-user@lists.debian.org>.
<p>També hi ha llistes de correu per als usuaris que parlin en
diferents llengües. Vegeu-ne la
......@@ -70,12 +69,11 @@ llistes de correu internacionals</a>.
subscriure-vos</a> a <em>debian-user-catalan</em>. A aquesta llista estan
subscrits altres usuaris catalanoparlants, als que podeu preguntar en català.
Envieu les vostres consultes a
<a href="mailto:debian-user-catalan@lists.debian.org">
debian-user-catalan@lists.debian.org</a>
<email debian-user-catalan@lists.debian.org>
<p> Si penseu que heu trobat un error (bug) al nostre sistema d'instal·lació,
envieu informació a sobre del mateix a
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a> o
<email debian-boot@lists.debian.org> o
useu el <a href="Bugs/Reporting">fitxer de reportar errades</a> en el pseudo-paquet
<a href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>.
......@@ -94,7 +92,7 @@ p
<a href="mirror/">fer rèpliques de Debian</a>. Les noves rèpliques s'envien
fent servir <a href="mirror/submit">aquest formulari</a>. Els problemes amb
les rèpliques existents es poden reportar en
<a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.</p>
<email mirrors@debian.org>.</p>
<p>Si voleu vendre CDs de Debian, vegeu la <a href="CD/vendors/info">\
informació per a venedors de CDs</a>. Per a aparèixer en la llista de venedors,
si us plau <a href="CD/vendors/adding">seguiu les instruccions</a>.</p>
......@@ -113,7 +111,7 @@ ser
<p>Si desitgeu informar als desenvolupadors d'algun problema de seguretat a
Debian d'una manera discreta, envieu correu a
<a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>.
<email security@debian.org>.
<h2><a name="development">Desenvolupament de Debian</a></h2>
......@@ -125,7 +123,7 @@ en Debian que podeu fer servir per a contactar amb els nostres desenvolupadors.
<p>La llista de correu general de desenvolupament és <em>debian-devel</em>:
podeu <a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">subscriure-vos</a>
i després enviar correu a
<a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.
<email debian-devel@lists.debian.org>.
<h2><a name="infrastructure">Problemes amb infraestructures de Debian</a></h2>
......@@ -137,20 +135,20 @@ apropiat.</p>
<dl>
<dt>Editors de les pàgines web</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Traductors de les pàgines web</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Administradors de la base de dades dels desenvolupadors</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Mantenidors dels arxius de les llistes de correu</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Administrators de les llistes de correu</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Administradors del sistema de seguiment d'errors</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>També tenim una completa llista de diferents
......
#use wml::debian::template title="與我們聯繫" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
# $Id$
# Translator: Anthony Wong <ypwong@debian.org>, 1999
......@@ -64,11 +64,11 @@
#<p>Questions regarding the Debian Project in general can be sent to the
#<em>debian-project</em> mailing list, at
#<a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a>.
#<email debian-project@lists.debian.org>.
#Please don't send questions about using Linux to that list; read on
#below for that.
<p>關於 Debian 計劃的許多問題也可以送到 <em>debian-project</em> 通信論壇
<a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a> 上。\
<email debian-project@lists.debian.org> 上。\
請不要在上面問一些如何使用 Linux 之類的問題。</p>
#<H2><a name="installuse">Installing and Using Debian</a></H2>
......@@ -99,9 +99,9 @@
\
#Simply <a href="MailingLists/subscribe#debian-user">subscribe to
#<em>debian-user</em></a> and send your question to
#<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a>.
#<email debian-user@lists.debian.org>.
只要<a href="MailingLists/subscribe#debian-user">訂閱 debian-user</a> 並\
將您的問題發表到 <a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a> 即可。</p>
將您的問題發表到 <email debian-user@lists.debian.org> 即可。</p>
#<p>Additionally, there are user mailing lists for speakers of various
#languages. See the <a href="MailingLists/subscribe#int">subscription info
......@@ -122,12 +122,12 @@
#<p>If you think you've found a bug in our installation system, send
#information about it to
#<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a>
#<email debian-boot@lists.debian.org>
#or <a href="Bugs/Reporting">file a bug report</a> against the <a
#href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>
#pseudo-package.
<p>如果您在我們的安裝系統中發現錯誤,請將相關<tw資訊>送到
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a>
<email debian-boot@lists.debian.org>
或使用 <a href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a> 這個\
虛擬套件來<a href="Bugs/Reporting">提出錯誤報告</a>。</p>
......@@ -150,8 +150,8 @@
#<p>If you would like to maintain a Debian mirror, see the pages about
#<a href="mirror/">mirroring Debian</a>. New mirrors are submitted using
#<a href="mirror/submit">this form</a>. Problems with existing mirrors
#can be reported at <a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.
<p>如果您願意維護一個 Debian 映射站台,請參考 <a href="mirror/">Debian 映射站台</a>。新的映射站台在<a href="mirror/submit">這裡</a>註冊。現有的映射站台的問題可以報告到 <a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>。</p>
#can be reported at <email mirrors@debian.org>.
<p>如果您願意維護一個 Debian 映射站台,請參考 <a href="mirror/">Debian 映射站台</a>。新的映射站台在<a href="mirror/submit">這裡</a>註冊。現有的映射站台的問題可以報告到 <email mirrors@debian.org>。</p>
#<p>If you would like to sell Debian CDs, see the <a href="CD/vendors/info">\
#information for CD vendors</a>. To get listed on the CD vendor list, please
......@@ -178,9 +178,9 @@
#<p>If you would like to make the developers aware of a Debian security
#problem in a discreet manner, send e-mail to
#<a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>.
#<email security@debian.org>.
<p>如果您要向開發人員提醒關於 Debian 安全性的問題,您可以寄電子郵件到
<a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>。</p>
<email security@debian.org>。</p>
#<H2><a name="development">Debian Development</a></H2>
<h2><a name="development">Debian 的開發</a></h2>
......@@ -195,10 +195,10 @@
#<p>The general development mailing list is <em>debian-devel</em>: you can
#<a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">subscribe</a> to it and
#then send e-mail to
#<a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.
#<email debian-devel@lists.debian.org>.
<p>您也可以<a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">訂閱</a>一般的開發\
人員通信論壇:<em>debian-devel</em>。要發表意見請寄電子郵件到
<a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>。</p>
<email debian-devel@lists.debian.org>。</p>
#<H2><a name="infrastructure">Problems with Debian infrastructure</a></H2>
<h2><a name="infrastructure">Debian 組織的問題</a></h2>
......@@ -216,7 +216,7 @@
<dl>
#<dt>Web pages editors</dt>
<dt>網站編輯</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>網頁中文翻譯協調者</dt>
......@@ -224,16 +224,16 @@
">
#<dt>Developers' database administrators</dt>
<dt>開發者的<tw資料庫>管理員</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
#<dt>Mailing list archives maintainers</dt>
<dt>通信論壇維護者</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
#<dt>Mailing list administrators</dt>
<dt>通信論壇管理者</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
#<dt>Bug tracking system administrators</dt>
<dt>錯誤追蹤系統管理員</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
#<p>We also have a complete list of different <a href="intro/organization">
......
#use wml::debian::template title="Stupanje u kontakt s nama" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
<p>Debian je velika organizacija i postoji puno naina kojima ga moete
kontaktirati. Ova stranica e ukratko navesti esto traene naine stupanja
......@@ -37,7 +37,7 @@ Tako
<p>Openita pitanja koja se odnose na Debian projekt mogu se slati na
<em>debian-project</em> mailing listu, na
<a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a>.
<email debian-project@lists.debian.org>.
Molimo nemojte slati pitanja o koritenju Linuxa na tu listu; itajte dolje
u vezi toga.
......@@ -58,7 +58,7 @@ Sva pitanja koja se ti
treba upuivati na tu mailing listu.
Jednostavno se <a href="MailingLists/subscribe#debian-user">
pretplatite na <em>debian-user</em></a> i aljite svoja pitanja na
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a>.
<email debian-user@lists.debian.org>.
<p>Uz to, postoje mailing liste za korisnike koji ne govore engleski.
Pogledajte <a href="MailingLists/subscribe#int">informacije o pretplaivanju
......@@ -70,7 +70,7 @@ ili <a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>
<p>Ako mislite da ste pronali problem u naem instalacijskom sustavu,
poaljite informacije o tome na
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a>
<email debian-boot@lists.debian.org>
ili <a href="Bugs/Reporting">prijavite bug izvjetaj</a> za
<a href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>
pseudo-paket.
......@@ -91,7 +91,7 @@ pomo
<a href="mirror/">mirroranju Debiana</a>. Novi mirrori se prijavljuju
koristei <a href="mirror/submit">ovaj formular</a>. Problemi s postojeim
mirrorima se mogu prijaviti na
<a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.
<email mirrors@debian.org>.
<p>Ako biste htjeli prodavati Debian CD-e, pogledajte
<a href="CD/vendors/info">informacije za trgovce CD-ima</a>. Za stavljanje na
......@@ -111,7 +111,7 @@ proslije
<p>Ako biste eljeli diskretno obavijestiti razvijatelje o sigurnosnom
problemu u Debianu, poaljite e-mail na
<a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>.
<email security@debian.org>.
<H2><a name="development">Razvoj Debiana</a></H2>
......@@ -122,7 +122,7 @@ koje mo
<p>Opa razvojna mailing lista je <em>debian-devel</em>: moete se
<a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">pretplatiti</a> na nju i
onda slati e-mail na
<a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.
<email debian-devel@lists.debian.org>.
<H2><a name="infrastructure">Problemi s Debian infrastrukturom</a></H2>
......@@ -134,20 +134,20 @@ onda slati e-mail na
<dl>
<dt>Urednici WWW stranica</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Prijevod web stranica</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Administratori baze podataka o razvijateljima</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Odravatelji arhive mailing lista</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Administratori mailing lista</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Administratori sustava praenja bugova</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>Takoer imamo i potpuni popis razliitih <a href="intro/organization">
......
#use wml::debian::template title="Sådan kontakter du os" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
<p>Debian er en stor organisation og der er mange måder at kontakte den på.
Denne side giver et overblik over hyppigt efterspurgte kontaktmetoder; siden er
......@@ -35,8 +35,7 @@ Du kan ogs
fra <a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">ftp-stedet</a>.</p>
<p>Generelle spørgsmål om Debian-projektet kan sendes til postlisten
<em>debian-project</em>, på <a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">\
debian-project@lists.debian.org</a>. Send ikke spørgsmål om anvendelse af Linux
<em>debian-project</em>, på <email debian-project@lists.debian.org>. Send ikke spørgsmål om anvendelse af Linux
til listen; læs videre nedenfor for oplysninger om dette.</p>
<h2><a name="installuse">Installering og brug af Debian</a></h2>
......@@ -56,8 +55,7 @@ Alle sp
<p>bør stilles på den liste.
<a href="MailingLists/subscribe#debian-user">Tegn abonnement på
<em>debian-user</em></a> og send dine spørgsmål til
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">\
debian-user@lists.debian.org</a>.</p>
<email debian-user@lists.debian.org>.</p>
<p>Der er desuden postlister på forskellige sprog. Se
<a href="MailingLists/subscribe#int">oplysningerne om tegning af abonnement på
......@@ -68,8 +66,7 @@ webgr
<a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>
<p>Hvis du mener at have fundet en fejl i vores installationssystem, så send
oplysninger om fejlen til <a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">\
debian-boot@lists.debian.org</a> eller <a href="Bugs/Reporting">indsend en
oplysninger om fejlen til <email debian-boot@lists.debian.org> eller <a href="Bugs/Reporting">indsend en
fejlrapport</a> mod pseudo-pakken
<a href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>.
......@@ -87,8 +84,7 @@ PR-afdeling</a>.</p>
<p>Hvis du ønsker at vedligeholde et Debian-spejl (mirror), så se siderne om
<a href="mirror/">spejling af Debian</a>. Oplysninger om nye spejle indsendes
via <a href="mirror/submit">denne formular</a>. Problemer med eksisterende
spejle kan rapporteres til <a href="mailto:mirrors@debian.org">\
mirrors@debian.org</a>.</p>
spejle kan rapporteres til <email mirrors@debian.org>.</p>
<p>Hvis du ønsker at sælge Debian-cd'er, så se <a href="CD/vendors/info">\
oplysninger til cd-forhandlere</a>. For at komme på cd-forhandlerlisten, bedes
......@@ -106,8 +102,7 @@ Al post der sendes til &lt;<var>pakkenavn</var>&gt;@packages.debian.org vil
blive videresendt til den vedligeholder som er ansvarlig for pakken.</p>
<p>Hvis du vil gøre Debian-udviklerne opmærksomme på et sikkerhedsproblem på en
diskret måde, send en e-mail til <a href="mailto:security@debian.org">\
security@debian.org</a>.</p>
diskret måde, send en e-mail til <email security@debian.org>.</p>
<h2><a name="development">Debian-udvikling</a></h2>
......@@ -117,8 +112,7 @@ i Debian som du kan anvende til at kontakte vore udviklere.</p>
<p>Den generelle udviklingspostliste er <em>debian-devel</em>: du kan
<a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">tegne abonnement</a> på den og
dernæst sende en e-mail til <a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">\
debian-devel@lists.debian.org</a>.</p>
dernæst sende en e-mail til <email debian-devel@lists.debian.org>.</p>
<h2><a name="infrastructure">Problemer med Debians infrastruktur</a></h2>
......@@ -130,20 +124,20 @@ debian-devel@lists.debian.org</a>.</p>
<dl>
<dt>Websidernes redaktører</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Oversætter(e) af websiderne</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Udviklerdatabasens administratorer</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Postlistearkivernes vedligeholdere</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Postlisternes administratorer</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Fejlrapporteringssystemets administratorer</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>Vi har også en komplet liste over forskellige <a href="intro/organization">\
......
#use wml::debian::template title="Neem contact met ons op" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
<p>Debian is een grote organisatie en er zijn veel verschillende
manieren om met ons in contact te treden. Op deze pagina vindt u een
......@@ -40,8 +40,7 @@ en ingepakte HTML versies van dit document downloaden van <a
href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">onze FTP site</a>.
<P>Vragen over het Debian Project in het algemeen kunt u sturen naar de
<em>debian-project</em> mailinglijst op <a
href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a>.
<em>debian-project</em> mailinglijst op <email debian-project@lists.debian.org>.
Stuur a.u.b. geen vragen over het gebruik van Linux naar deze lijst; zie
daarvoor hieronder.
......@@ -63,7 +62,7 @@ Alle vragen over
kunt u het beste naar deze lijst sturen.
U kunt simpelweg uzelf <a href="MailingLists/subscribe#debian-user">abonneren op
<em>debian-user</em></a> en uw vraag sturen naar
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a>.
<email debian-user@lists.debian.org>.
<p>Verder zijn er ook nog mailinglijsten die speciaal zijn gericht op
spreken van diverse talen. Zie de <a
......@@ -75,8 +74,7 @@ webinterface, zoals <a href="http://groups.google.com/">Google</a> of
<a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.
<p>Als u denkt een bug in ons installatiesysteem te hebben gevonden, kunt
u informatie hierover opsturen naar <a
href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a>
u informatie hierover opsturen naar <email debian-boot@lists.debian.org>
of u kunt <a href="Bugs/Reporting">een bug rapporteren</a> over het <a
href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>
pseudo-pakket.
......@@ -95,8 +93,7 @@ href="devel/join/">mogelijke manieren waarop u kunt helpen</A>.
<p>Als u een Debian mirror wilt onderhouden, zie dan de pagina's over <a
href="mirror/">het mirroren van Debian</a>. Nieuwe mirrors kunt u
aanmelden met <a href="mirror/submit">dit formulier</a>. Problemen met
bestaande mirrors kunt u melden bij <a
href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.
bestaande mirrors kunt u melden bij <email mirrors@debian.org>.
<p>Als u Debian CD's wilt verkopen, zie dan de <a
href="CD/vendors/info">informatie voor CD-verkopers</a>. Om vermeld te
......@@ -119,8 +116,7 @@ doorgestuurd naar de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor dat
pakket.
<p>Als u de ontwikkelaars op een discrete manier wilt wijzen op een
beveiligingsprobleem in Debian, kunt u een emailbericht sturen naar <a
href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>.
beveiligingsprobleem in Debian, kunt u een emailbericht sturen naar <email security@debian.org>.
<H2><a name="development">Ontwikkeling van Debian</a></H2>
......@@ -132,8 +128,7 @@ bestemd zijn voor ontwikkelaars.
<p>De algemene mailinglijst voor de ontwikkeling van Debian is
<em>debian-devel</em>: u kunt er zich op <a
href="MailingLists/subscribe#debian-devel">abonneren</a> en vervolgens
emailberichten sturen naar <a
href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.
emailberichten sturen naar <email debian-devel@lists.debian.org>.
<H2><a name="infrastructure">Problemen met de Debian infrastructuur</a></H2>
......@@ -147,20 +142,20 @@ ontwikkelaars:
<dl>
<dt>Redactie van de webpagina's</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Vertalers van de webpagina's</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Beheerders van de database van ontwikkelaars</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Beheerders van de mailinglijst archieven</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Beheerders van de mailinglijsten</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Beheerders van het bug traceer systeem</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>Er is ook een complete lijst van de verschillende <a
......
......@@ -37,7 +37,7 @@ document from <a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">the FTP site</a>.
<p>Questions regarding the Debian Project in general can be sent to the
<em>debian-project</em> mailing list, at
<a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a>.
<email debian-project@lists.debian.org>.
Please don't send questions about using Linux to that list; read on
below for that.
......@@ -58,7 +58,7 @@ All questions regarding
should be sent to that list.
Simply <a href="MailingLists/subscribe#debian-user">subscribe to
<em>debian-user</em></a> and send your question to
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a>.
<email debian-user@lists.debian.org>.
<p>Additionally, there are user mailing lists for speakers of various
languages. See the <a href="MailingLists/subscribe#int">subscription info
......@@ -70,7 +70,7 @@ interface, like <a href="http://groups.google.com/">Google</a> or
<p>If you think you've found a bug in our installation system, send
information about it to
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a>
<email debian-boot@lists.debian.org>
or <a href="Bugs/Reporting">file a bug report</a> against the <a
href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>
pseudo-package.
......@@ -89,7 +89,7 @@ department</a>.
<p>If you would like to maintain a Debian mirror, see the pages about
<a href="mirror/">mirroring Debian</a>. New mirrors are submitted using
<a href="mirror/submit">this form</a>. Problems with existing mirrors
can be reported at <a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.
can be reported at <email mirrors@debian.org>.
<p>If you would like to sell Debian CDs, see the <a href="CD/vendors/info">\
information for CD vendors</a>. To get listed on the CD vendor list, please
......@@ -108,7 +108,7 @@ forwarded to the maintainer responsible for that package.
<p>If you would like to make the developers aware of a Debian security
problem in a discreet manner, send e-mail to
<a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>.
<email security@debian.org>.
<H2><a name="development">Debian Development</a></H2>
......@@ -119,7 +119,7 @@ in Debian that you can use to contact our developers.
<p>The general development mailing list is <em>debian-devel</em>: you can
<a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">subscribe</a> to it and
then send e-mail to
<a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.
<email debian-devel@lists.debian.org>.
<H2><a name="infrastructure">Problems with Debian infrastructure</a></H2>
......@@ -131,20 +131,20 @@ then send e-mail to
<dl>
<dt>Web pages editors</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Web pages translators</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Developers' database administrators</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Mailing list archives maintainers</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Mailing list administrators</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Bug tracking system administrators</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>We also have a complete list of different <a href="intro/organization">
......
#use wml::debian::template title="Ota yhteytt" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
<p>Debian on suuri organisaatio ja siihen voidaan ottaa yhteytt
monella tavalla. Tll sivulla kerrotaan yleisimmt
......@@ -40,7 +40,7 @@ FTP:ll
<p>Yleiset Debiania koskevat kysymykset voi lhett
<em>debian-project</em> postilistalle osoitteeseen
<a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a>.
<email debian-project@lists.debian.org>.
l lhet kysymyksi Linuxin kytst tlle listalle. Linuxin kytst
kerrotaan alempana tll sivulla.</p>
......@@ -63,7 +63,7 @@ Kaikki kysymykset, jotka liittyv
<p>kuuluu lhett <em>debian-user</em>-postilistalle.
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-user">Liity
<em>debian-user</em>-listalle</a> ja lhet kysymyksesi osoitteeseen
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a>.</p>
<email debian-user@lists.debian.org>.</p>
<p>Tmn lisksi on olemassa kielikohtaisia kyttjien postilistoja. Katso
<a href="MailingLists/subscribe#int">liittymisohjeet
......@@ -75,7 +75,7 @@ esim. <a href="http://groups.google.com/">Google</a> tai
<p>Jos luulet lytneesi vian asennusjrjestelmstmme, lhet tietoa
ongelmasta osoitteeseen
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a>
<email debian-boot@lists.debian.org>
tai <a href="Bugs/Reporting">tee vikailmoitus</a>
<a href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>-lumepaketista.</p>
......@@ -94,7 +94,7 @@ uutisia uutissivustollemme, ota yhteytt
<a href="mirror/">peilaukseen</a>. Tiedot uusista peileist voi
ilmoittaa tll <a href="mirror/submit">lomakkeella</a>. Nykyisten
peilien ongelmista voi lhettaa raportin osoitteeseen
<a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.</p>
<email mirrors@debian.org>.</p>
<p>Jos haluat myyd Debianin CD:t, katso ohjeet
<a href="CD/vendors/info">CD:n myyjille</a>. Pstksesi
......@@ -114,7 +114,7 @@ kyseisen paketin yll
<p>Jos haluat kertoa vaivihkaa kehittjille Debianista lytmstsi
tietoturvaongelmasta, lhet shkpostia osoitteeseen
<a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>.</p>
<email security@debian.org>.</p>
<h2><a name="development">Debianin kehittminen</a></h2>
......@@ -134,20 +134,20 @@ l
<dl>
<dt>Www-sivuston hoitajat</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Www-sivuston kntjt</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Kehittjtietokannan hoitajat</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Postilista-arkistojen hoitajat</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Postilistojen hoitajat</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Vianhallintajrjestelmn hoitajat</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>Meill on mys kattava lista erilaisista
......
#use wml::debian::template title="Nous contacter" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33" maintainer="Norbert Bottlaender-Prier"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34" maintainer="Norbert Bottlaender-Prier"
<p>Debian est une vaste organisation, et il existe de nombreux moyens pour la contacter. Sans être exhaustive, cette page résume les moyens le plus souvent demandés de contacter Debian. Veuillez vous référer aux autres pages Web pour trouver des moyens de contact supplémentaires.</p>
......@@ -25,7 +25,7 @@
<p>Bon nombre de vos questions trouveront leur réponse dans notre rubrique <em><a href="doc/FAQ/">Foire Aux Questions.</a></em> Vous pouvez vous procurer aussi des versions Postscript, texte et HTML (sous forme d'archive comprimée) sur <a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">le site FTP</a>.</p>
<p>Les questions concernant le Projet Debian en général peuvent être envoyées (en anglais) à la liste de diffusion <em>debian-project :</em> <a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a>. Veuillez ne pas envoyer de questions sur l'utilisation de Linux à cette liste&nbsp;; pour cela, lisez plutôt ce qui suit.</p>
<p>Les questions concernant le Projet Debian en général peuvent être envoyées (en anglais) à la liste de diffusion <em>debian-project :</em> <email debian-project@lists.debian.org>. Veuillez ne pas envoyer de questions sur l'utilisation de Linux à cette liste&nbsp;; pour cela, lisez plutôt ce qui suit.</p>
<h2><a name="installuse">Installer et utiliser Debian</a></h2>
......@@ -37,13 +37,13 @@
<li>l'administration et</li>
<li>l'utilisation de Debian.</li>
</ul>
<p>sur la liste de diffusion <em>debian-user.</em> <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-user">Abonnez-vous</a> simplement à <em>debian-user (liste en anglais)</em> ou <em>debian-user-french</em> (liste en français) et envoyez votre question respectivement à <a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a> ou <a href="mailto:debian-user-french@lists.debian.org">debian-user-french@lists.debian.org</a>.</p>
<p>sur la liste de diffusion <em>debian-user.</em> <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-user">Abonnez-vous</a> simplement à <em>debian-user (liste en anglais)</em> ou <em>debian-user-french</em> (liste en français) et envoyez votre question respectivement à <email debian-user@lists.debian.org> ou <email debian-user-french@lists.debian.org>.</p>
<p>Vous pouvez également lire nos listes de diffusion comme des forums en utilisant une interface webn comme celle de <a href="http://groups.google.com/">Google</a> ou de <a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.
<p>De plus, il existe des listes de diffusion dans d'autres langues. Vous en trouverez un répertoire sur <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#int">la page d'abonnement</a>, ainsi que des informations sur la démarche à suivre pour vous y abonner.</p>
<p>Si vous pensez avoir trouvé un bogue dans notre système d'installation, informez-en <a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a> ou <a href="Bugs/Reporting">soumettez un rapport de bogue</a> contre le pseudo-paquet <a href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>.</p>
<p>Si vous pensez avoir trouvé un bogue dans notre système d'installation, informez-en <email debian-boot@lists.debian.org> ou <a href="Bugs/Reporting">soumettez un rapport de bogue</a> contre le pseudo-paquet <a href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>.</p>
<h2><a name="press">Publications, presse</a></h2>
......@@ -53,7 +53,7 @@
<p>Si vous voulez contacter Debian pour offrir votre aide, veuillez consulter les <a href="devel/join/">différents moyens de nous aider</a> d'abord.</p>
<p>Si vous souhaitez maintenir un miroir Debian, consultez les <a href="mirror/">pages sur la question</a>. Les nouveaux miroirs sont enregistrés grâce à <a href="mirror/submit">ce formulaire</a>. Les problèmes sur les miroirs existants peuvent être signalés à <a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.</p>
<p>Si vous souhaitez maintenir un miroir Debian, consultez les <a href="mirror/">pages sur la question</a>. Les nouveaux miroirs sont enregistrés grâce à <a href="mirror/submit">ce formulaire</a>. Les problèmes sur les miroirs existants peuvent être signalés à <email mirrors@debian.org>.</p>
<p>Si vous désirez vendre des CD Debian, lisez les <a href="CD/vendors/info">informations pour les vendeurs de CD</a>. Pour être inscrit sur la liste des vendeurs de CD, veuillez <a href="CD/vendors/adding">suivre ces instructions</a>.</p>
......@@ -63,13 +63,13 @@
<p>Si vous voulez simplement entrer en relation avec le responsable d'un paquet Debian, vous pouvez utiliser les alias mail spéciaux, utilisés pour tous les paquets. Tout message envoyé à &lt;<var>nom du paquet</var>&gt;@packages.debian.org sera expédié au responsable de ce paquet.</p>
<p>Si vous désirez discrètement alerter les développeurs sur un problème de sécurité de Debian, manifestez-vous à <a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>.</p>
<p>Si vous désirez discrètement alerter les développeurs sur un problème de sécurité de Debian, manifestez-vous à <email security@debian.org>.</p>
<h2><a name="development">Développement de Debian</a></h2>
<p>Si votre question concerne plutôt le développement, il y a plusieurs <a href="MailingLists/subscribe#devel">listes de diffusion de développement</a> que vous pouvez utiliser pour contacter nos développeurs.</p>
<p>La liste générale pour le développement est <em>debian-devel</em>&nbsp;: vous pouvez <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-devel">vous y abonner</a>, puis envoyer vos messages à <a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.</p>
<p>La liste générale pour le développement est <em>debian-devel</em>&nbsp;: vous pouvez <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-devel">vous y abonner</a>, puis envoyer vos messages à <email debian-devel@lists.debian.org>.</p>
<h2><a name="infrastructure">Problèmes avec l'infrastructure Debian</a></h2>
......@@ -80,19 +80,19 @@
<dl>
<dt>Éditeurs des pages Web</dt>
<dd>
<a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a>
<email debian-www@lists.debian.org>
</dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data" <ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Traducteurs des pages Web</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
<dt>Administrateurs de la base de données des développeurs</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Administrateurs des archives des listes de diffusion</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Administrateurs des listes de diffusion</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Administrateurs du système de suivi de bogues</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>De plus, nous tenons à jour une liste complète des <a href="intro/organization">méthodes et des adresses courriel</a> à utiliser pour se mettre en contact avec les différentes parties de notre organisation.</p>
#use wml::debian::template title="Setzen Sie sich mit uns in Verbindung" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
# $Id$
# Translator: Thimo Neubauer <thimo@debian.org>
......@@ -43,8 +43,7 @@ FTP-Server</a> bekommen.</p>
<p>Allgemeine Fragen bezüglich des Debian-Projekts können an die
Mailing-Liste<em>debian-project</em> geschickt werden, unter
<a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">\
debian-project@lists.debian.org</a>. Bitte senden Sie keine Fragen an diese
<email debian-project@lists.debian.org>. Bitte senden Sie keine Fragen an diese
Liste, wie man Linux verwenden kann; diesbezüglich lesen Sie unten
weiter.</p>
......@@ -70,14 +69,12 @@ beantworten k
<p>sollten auf diesen Listen gestellt werden.
<a href="MailingLists/subscribe#debian-user">Tragen Sie sich auf
<em>debian-user</em></a> einfach ein, und senden Sie Ihre Fragen an
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">\
debian-user@lists.debian.org</a>. Diese Liste ist jedoch englischsprachig.</p>
<email debian-user@lists.debian.org>. Diese Liste ist jedoch englischsprachig.</p>
<p>Zusätzlich gibt es eine deutschsprachige Mailing-Liste, in die Sie
sich <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-user-german">hier</a>
eintragen können. Ihre Fragen schicken Sie auf Deutsch an
<a href="mailto:debian-user-german@lists.debian.org">\
debian-user-german@lists.debian.org</a>.</p>
<email debian-user-german@lists.debian.org>.</p>
<p>Desweiteren können Sie unsere Mailing-Listen als Newsgroups mit einem
Web-Interface durchsuchen, wie <a href="http://groups.google.com/">Google</a>
......@@ -85,7 +82,7 @@ oder <a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>
<p>Wenn Sie glauben, einen Fehler in unserem Installationssystem
gefunden zu haben, schicken Sie die Informationen darüber an
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a>
<email debian-boot@lists.debian.org>
oder <a href="Bugs/Reporting">berichten</a> einen Fehler gegen das Paket <a
href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>.</p>
......@@ -107,8 +104,7 @@ Verwirrrung und Verz
<p>Wenn Sie einen Debian-Spiegel betreiben wollen, lesen Sie die Seiten über
das <a href="mirror/">Spiegeln von Debian</a>. Neue Spiegel-Server werden über
<a href="mirror/submit">dieses Formular</a> vorgeschlagen. Über Probleme mit
bestehenden Spiegeln kann auf <a href="mailto:mirrors@debian.org">\
mirrors@debian.org</a> berichtet werden.</p>
bestehenden Spiegeln kann auf <email mirrors@debian.org> berichtet werden.</p>
<p>Wenn Sie Debian-CDs verkaufen wollen, lesen Sie die
<a href="CD/vendors/info">Informationen für CD-Verkäufer</a>. Um in die
......@@ -131,7 +127,7 @@ zust
<p>Wenn Sie die Debian-Entwickler diskret auf eine Sicherheitslücke
hinweisen wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail an
<a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>. </p>
<email security@debian.org>. </p>
<h2><a name="development">Debian-Entwicklung</a></h2>
......@@ -142,8 +138,7 @@ Debian, die Sie verwenden k
<p>Die allgemeine Entwicklungs-Mailing-Liste ist <em>debian-devel</em>: Sie
können sich darauf <a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">eintragen</a>
und dann E-Mails an <a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">\
debian-devel@lists.debian.org</a> schicken.</p>
und dann E-Mails an <email debian-devel@lists.debian.org> schicken.</p>
<h2><a name="infrastructure">Probleme mit der Debian-Infrastruktur</a></h2>
......@@ -156,23 +151,20 @@ debian-devel@lists.debian.org</a> schicken.</p>
<dl>
<dt>Herausgeber der Webseiten</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">\
debian-www@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Webseiten Übersetzungskoordinator(en)</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Administratoren der Entwickler-Datenbank</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Betreuer der Mailinglisten-Archive</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">\
listarchives@debian.org</a></dd>
<dd><email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Administratoren der Mailinglisten</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">\
listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dd><email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Administratoren der Fehlerdatenbank</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>