Commit 2e7876b4 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Initial Swedish translation

CVS version numbers

swedish/security/2017/dsa-4047.wml: INITIAL -> 1.1 
swedish/security/2017/dsa-4048.wml: INITIAL -> 1.1
parent ae6b101c
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Två sårbarheter upptäcktes i Open Ticket Request System
vilket kunde resultera i avslöjande av databasuppgifter eller
exekvering av godtyckliga skalkommandon av inloggade agenter.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Jessie) har dessa problem rättats
i version 3.3.18-1+deb8u2.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 5.0.16-1+deb9u3.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era otrs2-paket.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4047.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flera sårbarheter har upptäckts i OpenJDK, en
implementation av Oracle Java plattformen, vilket kan resultera i
personifiering av Kerberos-gränssnitt, överbelastning, förbigång av sandlådan
eller HTTP-rubrikinjicering.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Jessie) har dessa problem rättats
i version 7u151-2.6.11-2~deb8u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era openjdk-7-paket.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4048.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment