Commit 467af1f4 authored by Hans Fredrik Nordhaug's avatar Hans Fredrik Nordhaug

Synced with English

CVS version numbers

norwegian/devel/website/errors/404.wml: 1.1 -> 1.2
parent c521a22f
#use wml::debian::template title="Side ikke funnet"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="Hans F. Nordhaug"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>
<p>
Beklager, siden du lette etter finnes ikke på dette nettstedet.
Informer eieren av nettstedet som sendte deg hit, om at lenka ikke virker.
Kanskje du finner det du lette etter på
<a href="$(HOME)">startsiden for Debian-prosjektet</a>?
Kanskje du finner det du leter etter på
<a href="$(HOME)">startsiden for Debian-prosjektet</a>
eller bruk <a href="$(SEARCH)">søkemotoren</a> til å søke gjennom
nettstedet etter informasjonen du leter etter.
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment