Commit 46ff4eb8 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/security/2017/dsa-4046.wml: INITIAL -> 1.1
parent 82d13021
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Tobias Schneider opdagede at libspring-ldap-java, et Java-bibliotek til
Spring-baserede appliaktioner, som anvender Lightweight Directory Access
Protocol, under nogle omstændigheder tillod autentifikation med et korrekt
brugernavn, men en vilkårlig adgangskode.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er dette problem rettet
i version 1.3.1.RELEASE-5+deb8u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libspring-ldap-java-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libspring-ldap-java,
se dens sikkerhedssporingsside på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libspring-ldap-java">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libspring-ldap-java</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4046.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment