Commit 48fe23e5 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] intro/help - trim trailing whitespace

parent 7af6222b
......@@ -18,7 +18,7 @@
<a href="$(HOME)/security/audit/">granska</a> och
<a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/pkg.html#bug-security">rätta</a>
<a href="$(HOME)/security/">säkerhetsproblem</a> i paketen som ingår i
Debian. Du kan även hjälpa till med härdning av
Debian. Du kan även hjälpa till med härdning av
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening">paket</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening/RepoAndImages">förråd och avbildningar</a>
och <a href="https://wiki.debian.org/Hardening/Goals">andra saker</a>.</li>
......@@ -50,7 +50,7 @@
</ul>
<h3>Användarstöd</h3>
<ul>
<ul>
# Translators, link directly to the translated mailing lists and provide
# a link to the IRC channel in the user's language
<li>Om du är en erfaren användare kan du hjälpa andra användare genom
......@@ -91,7 +91,7 @@
<h3>Evenemang</h3>
<ul>
<li>Du kan hjälpa till med utvecklingen av den <em>synliga</em> sidan av Debian och
bidra till <a href="$(HOME)/devel/website/">webbsidan</a> eller genom att
bidra till <a href="$(HOME)/devel/website/">webbsidan</a> eller genom att
hjälpa till med organiserandet av <a href="$(HOME)/events/">evenemang</a>
runt om i världen.</li>
......@@ -143,7 +143,7 @@
olika projekten har mekanismer som tillåter direkt tillgång till källkodsträd
till medhjälpare som har visat att de är pålitliga och värdefulla. Oftast
kommer de som finner att de kan bli mycket mer engagerade i Debian vilja <a
href="$(HOME)/devel/join">gå med i projektet</a>, men det är inte
href="$(HOME)/devel/join">gå med i projektet</a>, men det är inte
alltid ett krav.</p>
# <p>Related links:
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment