Commit 4fe49f25 authored by Jorge Barreiro's avatar Jorge Barreiro

Small fixes and a bit of rewording.

CVS version numbers

galician/index.wml: 1.1 -> 1.2 
galician/po/templates.gl.po: 1.1 -> 1.2
parent f2e06cca
......@@ -15,29 +15,28 @@
<div id="intro">
<p><a href="http://www.debian.org/">Debian</a> é un sistema operativo (SO)
<a href="intro/free">libre</a> para a súa computadora
Un sistema operativo é un conxunto de programas básicos e utensilios que fan
<a href="intro/free">libre</a> para a súa computadora.
Un sistema operativo é o conxunto de programas básicos e utensilios que fan
que a súa computadora funcione.
</p>
<p>Debian ofrece máis que un SO puro: ven con
<packages_in_stable> <a href="distrib/packages">paquetes</a>, software precompilado empaquetado en un
formato adecuado para poder instalalo facilmente na súa máquina. <a href="intro/about">Máis información...</a></p>
<packages_in_stable> <a href="distrib/packages">paquetes</a>, software precompilado empaquetado nun
formato axeitado para poder instalalo facilmente na súa máquina. <a href="intro/about">Obteña máis información...</a></p>
</div>
<hometoc/>
<p class="infobar">A <a href="releases/stable/">última versión estable de Debian</a> é
<current_release_short>. A última actualización de esta versión fíxose o
<current_release_date>. Infórmese sobre <a href="releases/"> as versións dispoñibles de
Debian</a>.</p>
<p class="infobar">A <a href="releases/stable/">última versión estábel de Debian</a> é a
<current_release_short>. A última actualización desta versión fíxose o
<current_release_date>. Infórmese sobre <a href="releases/"> as versións de Debian dispoñíbeis</a>.</p>
<h2>Comezando</h2>
<ul>
<li>Se quere comezar a usar Debian, pode <a
href="distrib/">obter unha copia</a> facilmente, e seguir as <a
href="releases/stable/installmanual">instrucións de instalación</a> para instalalo.</li>
<li>Se está actualizando á última versión estable desde unha versión anterior, lea <a
href="releases/stable/releasenotes">notas da versión</a> antes de facelo.</li>
href="releases/stable/installmanual">instrucións de instalación</a>.</li>
<li>Se está actualizando á última versión estábel desde unha versión anterior, lea antes as <a
href="releases/stable/releasenotes">notas da versión</a>.</li>
<li>Para obter axuda no uso ou configuración de Debian consulte as nosas páxinas de
<a href="doc/">documentación</a> e <a href="support">asistencia</a>.</li>
<li>Os usuarios que falen idiomas diferentes ao inglés deberían visitar a sección
......@@ -52,9 +51,9 @@ Debian</a>.</p>
<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>
<p>Para ver novas antigas vaia á <a href="$(HOME)/News/">páxina de novas</a>.
Se quere recibir correos cada vez que se publiquen novas, subscríbase á
<a href="MailingLists/debian-announce">lista de correo debian-announce</a>.</p>
<p>Para ver novas máis antigas vaia á <a href="$(HOME)/News/">páxina de novas</a>.
Se quere recibir un correo cada vez que se publiquen novas, subscríbase á
<a href="MailingLists/debian-announce">lista de correo «debian-announce»</a>.</p>
<hr />
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
......@@ -62,10 +61,10 @@ Se quere recibir correos cada vez que se publiquen novas, subscríbase á
<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>
<p>Para ver notificacións antigas consulte a <A href="$(HOME)/security/">
<p>Para ver notificacións máis antigas consulte a <A href="$(HOME)/security/">
páxina de seguridade</a>.
Se quere recibir as notificacións de seguridade tan pronto como se anuncian, subscríbase á
<a href="http://lists.debian.org/debian-security-announce/">lista de correos debian-security-announce</a>.</p>
<a href="http://lists.debian.org/debian-security-announce/">lista de correo «debian-security-announce»</a>.</p>
{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
......
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2012.
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2012, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-09 21:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-12 13:34+0100\n"
"Project-Id-Version: \n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
......@@ -171,7 +171,7 @@ msgstr "na versión 2.2"
#: ../../english/template/debian/footer.wml:96
msgid "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:debian-www@lists.debian.org\">debian-www@lists.debian.org</a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"m4_HOME/contact\">contact page</a>. Web site source code is <a href=\"m4_HOME/devel/website/using_cvs\">available</a>."
msgstr ""
"Para informar de un problema co sitio web, mande un correo a <a href=\"mailto:debian-www@lists.debian.org\">debian-www@lists.debian.org</a>. Para outra información de contacto consulte a <a href=\"m4_HOME/contact\">páxina de contacto de Debian</a>. O código fonte do sitio web está <a "
"Para informar dun problema co sitio web, mande un correo a <a href=\"mailto:debian-www@lists.debian.org\">debian-www@lists.debian.org</a>. Para obter outra información de contacto consulte a <a href=\"m4_HOME/contact\">páxina de contacto de Debian</a>. O código fonte do sitio web está <a "
"href=\"m4_HOME/devel/website/using_cvs\">dispoñíbel</a>."
#: ../../english/template/debian/footer.wml:99
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment