Commit 61d7e3bc authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Initial Swedish translation

CVS version numbers

swedish/security/2018/dsa-4101.wml: INITIAL -> 1.1
parent 39edcd6b
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man har upptäckt att wireshark, en nätverksprotokollsanalysator, innehöll
flera sårbarheter i dissektorerna/filtolkarna för IxVeriWave,
WCP, JSON, XML, NTP, XMPP och GDB, vilket kunde resultera i överbelastning
eller exekvering av godtycklig kod.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Jessie) har dessa problem rättats
i version 1.12.1+g01b65bf-4+deb8u13.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 2.2.6+g32dac6a-2+deb9u2.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era wireshark-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om wireshark vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/wireshark">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/wireshark</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4101.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment