Commit 6ac7d195 authored by Tollef Fog Heen's avatar Tollef Fog Heen

Sync with 1.115 and some typos.

CVS version numbers

norwegian/devel/index.wml: 1.32 -> 1.33
parent f6decb63
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.111"
#use wml::debian::translation-check translation="1.115"
#use wml::debian::card
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
......@@ -267,8 +267,8 @@
<dd>
Dette er en liste over feil som kan resultere i at en
pakke blir fjernet fra den nedfryste distribusjonen
(«frozen»), eller i noen tilfeller til og med at
pakke blir fjernet fra testing-distribusjonen,
eller i noen tilfeller til og med at
hele utgivelsen blir forsinket. Feilrapporter markert
som `serious' (alvorlig) kvalifiserer for denne listen
-- sørg for å rette på slike feil mot pakkene dine så
......@@ -324,6 +324,18 @@
«incoming» anbefaler vi ikke å ta speilbilder av den.</dd>
</dl>
<dl>
<dt><strong><a href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2002/debian-devel-announce-200201/msg00011.html">\
Pakkesporingssystemet</a></strong></dt>
<dd>
Pakkesporingssystemet gir utviklere som ønsker å være á jour
med andre pakker, mulighet for å abonnemenere (per e-post) på
en tjeneste som sender dem kopier av feilrapporter og
beskjeder om opplastinger og installasjoner av pakkene som
abonneres på.
</dd>
</dl>
</card>
</td>
</tr>
......@@ -345,9 +357,10 @@
<li><a href="http://qa.debian.org/">Kvalitetskontroll</a>-gruppen</li>
<li><a href="$(HOME)/CD/">CD-avtrykk av Debian GNU/Linux</a></li>
<li><a href="http://www.internatif.org/bortzmeyer/debian/sponsor/">Sponsor-programmet</a></li>
<li><a href="http://nm.debian.org/gpg.php">Koordinasjonssiden for nøkkelutveksling</a></li>
<li><a href="http://nm.debian.org/gpg.php">Koordineringssiden for nøkkelutveksling</a></li>
<li><a href="http://people.debian.org/~csmall/ipv6/">Debian IPv6-prosjekt</a></li>
<li><a href="debian-jr/">Debian junior-prosjekt</a>
<li><a href="debian-jr/">Debian junior-prosjektet</a>
<li><a href="debian-med/">Debian Med-prosjektet</a>
</ul>
</card>
</td>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment