Commit 7359e537 authored by Josip Rodin's avatar Josip Rodin

sync

CVS version numbers

croatian/contact.wml: 1.36 -> 1.37 
croatian/MailingLists/index.wml: 1.34 -> 1.35 
croatian/News/index.wml: 1.22 -> 1.23 
croatian/News/weekly/index.wml: 1.11 -> 1.12 
croatian/devel/website/using_cvs.wml: 1.8 -> 1.9 
croatian/distrib/pre-installed.wml: 1.8 -> 1.9 
croatian/doc/ddp.wml: 1.17 -> 1.18 
croatian/ports/index.wml: 1.37 -> 1.38 
croatian/security/index.wml: 1.36 -> 1.37
parent e667f2fb
#use wml::debian::template title="Mailing liste"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.37"
#use wml::debian::translation-check translation="1.39"
<toc-display/>
......@@ -167,8 +167,10 @@ mo
<li>Prekidajte svoje retke na 80 znakova ili manje u obinim raspravama.
Retci dui od 80 znakova su prihvatljivi za raunalom generiran izlaz
(npr. <kbd>ls -l</kbd>).</li>
<li>Ne aljite "out-of-office" (izvan ureda) ili "vacation" (na odmoru)
<li>Ne aljite <q>out-of-office</q> (izvan ureda) ili <q>vacation</q> (na odmoru)
poruke.</li>
<li>Ne alite <q>test</q> poruke kako bi ustanovili da vam e-mail program
radi.</li>
<li>Ne aljite zahtjeve za pretplatu ili otkazivanje pretplate na adresu
same liste; umjesto nje, koristite odgovarajuu <tt>-request</tt>
adresu.</li>
......@@ -180,6 +182,8 @@ mo
osim ako se prethodno o tome ne dogovorite.</li>
<li>Pri odgovaranju na poruke s mailing liste, ne aljite kopiju (CC)
originalnom poiljatelju osim ako oni to izriito ne zatrae.</li>
<li>Ako se elite nekome poaliti zbog toga to vam je poslao kopiju
poruke koju niste traili, napravite to privatnom porukom.</li>
<li>Ako aljete poruke na liste na koje niste pretplaeni, uvijek
napomenite tu injenicu u tijelu vae poruke.</li>
<li>Ne koristite psovke; uostalom, neki ljudi primaju liste koristei
......
#use wml::debian::template title="Najnovije vijesti" NOHEADER="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
<h1><a href="$(CUR_YEAR)/">Najnovije vijesti</a></h1>
......@@ -22,7 +22,7 @@ Molimo primijetite da zbog jezi
zonama preferiramo koritenje e-maila pred telefonskim pozivima.</p>
<p>Ako traite informacije o trenutnim dogaanjima i napretku u razvoju
u Debianu, moda e vas zanimati <a href="weekly/">Debian Weekly News</a>.
u Debianu, moda e vas zanimati <a href="project/">Debian Project News</a>.
<p>Novosti iz prethodnih godina mogu se pregledati na sljedeim stranicama:</p>
......
#use wml::debian::projectnews::header PAGENAME="Indeks"
#use wml::debian::projectnews::index
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
#use wml::debian::translation-check translation="1.24"
<p><b>Dobrodoli u Debian Weekly News</b>, vijesti za Debian zajednicu.
<p><b>Dobrodoli u Debian Project News</b>, vijesti za Debian zajednicu.
Najnovije izdanje uvijek moete nai
<a href="current/issue/">ovdje</a>.
Trenutno izdanje DWN-a je takoer dostupno i kao <a href="dwn.en.rdf">RSS feed</a>.
</p>
<p>Nedavna izdanja Debian Weekly Newsa:</p>
<p>Nedavna izdanja Debian Project Newsa:</p>
<p><:= get_weeklynews_list ('$(CUR_YEAR)', '$(ENGLISHDIR)/News/weekly', '\d+', '', '', 10) :></p>
......@@ -21,6 +21,6 @@ Trenutno izdanje DWN-a je tako
<a href="2000/">2000.</a> i <a href="1999/">1999.</a> su takoer dostupna.</p>
<p>Molimo pogledajte kako moete <a href="contributing">pridonijeti</a> za
Debian Weekly News.</p>
Debian Project News.</p>
#use wml::debian::projectnews::footer NOBACKISSUES="yes"
#use wml::debian::template title="Stupanje u kontakt s nama" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.43"
#use wml::debian::translation-check translation="1.44"
<p>Debian je velika organizacija i postoji puno naina kojima ga moete
kontaktirati. Ova stranica e ukratko navesti esto traene naine stupanja
......@@ -156,10 +156,7 @@ onda slati e-mail na
">
<dt>Administratori baze podataka o razvijateljima</dt>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Odravatelji arhive mailing lista</dt>
<dd><btsurl listarchives><br />
<email listarchives@debian.org></dd>
<dt>Administratori mailing lista</dt>
<dt>Administratori mailing lista i arhive mailing lista</dt>
<dd><btsurl lists.debian.org><br />
<email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Administratori sustava praenja bugova</dt>
......
#use wml::debian::template title="Koritenje CVS-a"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
<p>CVS je program koji pomae upravljanju vie ljudi koji simultano rade na
istom materijalu. Svaki korisnik kreira lokalnu kopiju glavnog
......@@ -8,6 +8,14 @@ kraju svijeta. Korisnici tako mogu mijenjati lokalnu kopiju kako
je promijenjeni materijal spreman, poslati promjene u glavni
<i>repository</i>.
<p>Za samo itanje CVS podataka je mogue koristiti
<a href="http://cvs.debian.org/webwml/?root=webwml">web suelje</a>.
Postoje i brojni grafiki CVS klijent programi, kao to je KDE-ova
<a href="http://packages.debian.org/cervisia">cervisia</a>.
Ovaj dokument opisuje radni proces koritenjem komandno-linijskog programa
<code>cvs</code>, a drugi klijentski programi pruaju slinu
funkcionalnost.</p>
<p>CVS vam nee dati da poaljete datoteku ako je kopija u glavnom
<i>repositoryu</i> mijenjana od vaeg zadnjeg obnavljanja informacija. Ovo
obino nije problem jer jo uvijek moete obnoviti vau lokalnu kopiju. Ako
......
#use wml::debian::template title="Raunalne tvrtke koje predinstaliraju Debian" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<a href="#au"><AUc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#be"><BEc></a>&nbsp;&nbsp;
......@@ -29,8 +29,9 @@ neke druge operativne sustave, na
<h2>Informacije za distributere raunala</h2>
<p>Ako elite biti navedeni na ovoj stranici, poaljite poruku na
<a href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a>
<p>Ako elite biti navedeni na ovoj stranici, poaljite poruku
<strong>na engleskom jeziku</strong> na adresu
<a href="mailto:preinstallvendors@debian.org">preinstallvendors@debian.org</a>
sa sljedeim informacijama:
<ul>
......
#use wml::debian::ddp title="Debian Dokumentacijski Projekt"
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<p>Debian Dokumentacijski Projekt je oformljen kako bi koordinirao i
ujedinio sve napore za pisanje vie i bolje dokumentacije za Debian sustav.
......@@ -52,10 +52,10 @@ ujedinio sve napore za pisanje vi
Gazette
</ul>
<h3>CVS PRISTUP</h3>
<h3>SVN PRISTUP</h3>
<ul>
<li><a href="cvs">Kako pristupiti</a> CVS repositoryu DDP-a
<li>DDP CVS dokumenti u <a href="manuals/"><i>manuals</i>
<li><a href="cvs">Kako pristupiti</a> SVN repositoryu DDP-a
<li>DDP SVN dokumenti u <a href="manuals/"><i>manuals</i>
poddirektoriju</a>
</ul>
......
#use wml::debian::template title="Portovi"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.78"
#use wml::debian::translation-check translation="1.79"
<ul>
<li><a href="#intro">Uvod</a></li>
......@@ -135,8 +135,8 @@
Ovo je port na 64-bitne AMD64 procesore. Cilj je podravati
i 32-bitni i 64-bitni "userland" na ovoj arhitekturi.
Ovaj port podrava AMD-ove 64-bitne Opteron, Athlon i Sempron procesore,
te Intelove procesore s podrkom za EM64T, ukljuui razne serije
Xeon i Core2 procesora.
te Intelove procesore s podrkom za EM64T, ukljuui Pentium&nbsp;D
i razne serije Xeon i Core2 procesora.
</p>
......
#use wml::debian::template title="Sigurnosne informacije" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.83"
#use wml::debian::translation-check translation="1.85"
<p>Debian vrlo ozbiljno shvaa sigurnost. Veina sigurnosnih problema na
koje nas se upozori se obrade i isprave u razumnom vremenskom roku.
<p>Debian vrlo ozbiljno shvaa sigurnost. Obraujemo sve sigurnosne probleme
na koje nas se upozori i pazimo da se oni isprave u razumnom vremenskom roku.
Mnogi sigurnosni naputci se koordiniraju sa ostalim distributerima
slobodnog softvera i objavljuju onog dana kad se objavi i ranjivost.
Imamo i tzv. <a href="audit/">Security Audit</a> tim koji pregledava
......@@ -75,12 +75,10 @@ naputka tako da na taj na
<li><a href="undated/">Nedatirani</a> sigurnosni naputci, ostavljeni potomstvu.</li>
</ul>
<p>Debian distribucije nisu ranjive na sve sigurnosne probleme:
<ul>
<li><a href="nonvulns-woody">woody</a> (Debian 3.0) (vie se ne odrava)</li>
<li><a href="nonvulns-sarge">sarge</a> (Debian 3.1)</li>
<li><a href="nonvulns-etch">etch</a> (Debian 4.0)</li>
</ul>
<p>Debian distribucije nisu ranjive na sve sigurnosne probleme.
Tzv. <a href="http://security-tracker.debian.net/">Debian Security Tracker</a>
skuplja sve informacije o statusu ranjivosti Debian paketa, i moe ga se
pretraivati koristei CVE ime ili po imenu paketa.</p>
<h2>Kontakt informacije</h2>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment