Commit 78f48319 authored by Chris Danis's avatar Chris Danis

Fixed two copy'n'paste errors (confirmed by checking with the original) and...

Fixed two copy'n'paste errors (confirmed by checking with the original) and fixed four typos (I think there may be more but my spelling in Norwegian isn't too good)

CVS version numbers

norwegian/devel/constitution.wml: 1.14 -> 1.15
parent 51181537
......@@ -508,7 +508,7 @@
<p>
Som beskrevet i §7.1(2), kan Formannen for den Tekniske
Komiteen og Prosjektsekretæren sammen vikariere for
Prosjektsekretæren om det ikke fins en Leder.</p></li>
Lederen om det ikke fins en Leder.</p></li>
</ol>
......@@ -536,7 +536,7 @@
<p>
Når det har vært 5 eller færre medlemmer for minst en uke kan
Prosjektlederen utnevne nye medlem(mer) til antallet medlemmer
når 6, med minst en ukes mellomrom for hver untnevnelse.</p></li>
når 6, med minst en ukes mellomrom for hver utnevnelse.</p></li>
<li>
<p>
......@@ -679,7 +679,7 @@
for den Tekniske Komiteen, som fungerende Sekretær.</p>
<p>
Prosjektlederen holder stillingen i 1 år om gangen, hvoretter en
Prosjektsekretæren holder stillingen i 1 år om gangen, hvoretter en
ny (gjen)utnevning er nødvendig.</p>
<h3>§7.3. Fremgangsmåte</h3>
......@@ -788,7 +788,7 @@
<li>
SPI vil ikke kvitte seg med eller bruke eiendom de holder i
forvaring for Debian uten samtykke fra Debian, som gan gis av
forvaring for Debian uten samtykke fra Debian, som kan gis av
Prosjektlederen eller via en Allmen Resolusjon av
Utviklerne.</li>
......@@ -845,7 +845,7 @@
avstemming for dette.</li>
<li>
Dersom et endrinsforslag som er godtatt av den opprinnelige
Dersom et endringsforslag som er godtatt av den opprinnelige
framsetteren ikke er likt av andre, kan de foreslå en annen
endring for å fjerne den tidligere endringen (igjen må de
tilfredsstille kravene om framsetter og kausjonist(er).)</li>
......@@ -1045,7 +1045,7 @@
standardalternativet. Dersom dette ikke er tilfellet vinner
standardalternativet når alt kommer til alt. For avstemminger
som krever et kvalifisert flertall, er det virkelige antallet
JA-stemmer brukt mår man sjekker hvorvidt avstemmingen er
JA-stemmer brukt når man sjekker hvorvidt avstemmingen er
beslutningsdyktig.</li>
</ol>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment