Commit 79283d2a authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 8a478bdc
#use wml::debian::translation-check translation="c1763bbf92b379a36ce63d2b8ac86ad7b4c6a7ff" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder blev opdaget i Ceph, et distributeret storage- og
filsystem: Cephx' autentifikationsprotokol var sårbar over for replayangreb og
beregnede signaturer forkert, <q>ceph mon</q> validerede ikke kapabiliteterne
ved pool-handlinger (medførende potentielt korruption eller sletning af
snapshotaftryk) og en formatstrengsårbarhed i libradosstriper, kunne medføre
lammelsesangreb.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 10.2.11-1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ceph-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ceph, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ceph">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ceph</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4339.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment