New (re-inserted).

CVS version numbers

norwegian/devel/constitution.wml: 1.12 -> 1.13 
norwegian/devel/index.wml: 1.21 -> 1.22
parent 88a6a280
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//NO">
#use wml::debian::template title="Debians vedtekter"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
......@@ -843,3 +842,9 @@
bakgrunnsmateriale og utgjør ikke en del av vedtektene. Den kan
bare brukes til å hjelpe til med å tolke teksten i
tvilstilfeller.</cite>.</p>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment