Commit 82d13021 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

CVS version numbers

danish/security/2017/dsa-4043.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2017/dsa-4044.wml: INITIAL -> 1.1
parent 6386ea14
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i Samba, en SMB/CIFS fil-, print- og loginserver
til Unix. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures har registreret
følgende problemer:</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-14746">CVE-2017-14746</a>
<p>Yihan Lian og Zhibin Hu fra Qihoo 360 GearTeam, opdagede en sårbarhed i
forbindelse med anvendelse efter frigivelse, som tillod at en klient kunne
kompromittere en SMB-server gennem ondsindede SMB1-forespørgsler.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-15275">CVE-2017-15275</a>
<p>Volker Lendecke fra SerNet og Samba-holdet, opdagede at Samba var ramt af
en heaphukommelsesinformationslækage, hvor serveren tillod at heaphukommelse
kunne føres tilbage til klienten, uden at være blevet renset.</p></li>
</ul>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er disse problemer rettet
i version 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u9.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine samba-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende samba, se dens
sikkerhedssporingsside på: <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/samba">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/samba</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4043.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>En sårbarhed er opdaget i swauth, et autentificeringssystem til Swift, et
distribueret virtuelt objektstore, der anvendes i Openstack.</p>
<p>En brugers autentificeringstoken blev gemt i klartekst i logfilen, hvilket
kunne gøre det muligt for en angriber, med angang til logfilerne, at omgå den
autentifikation, som swauth stiller til rådighed.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.2.0-2+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine swauth-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende swauth, se dens
sikkerhedssporingsside på <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/swauth">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/swauth</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4044.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment