Commit 840b8b20 authored by Hans Fredrik Nordhaug's avatar Hans Fredrik Nordhaug

No longer maintain a Norwegian translation of the Korean translation info.

CVS version numbers

norwegian/international/Korean.wml: 1.18 -> 1.19(DEAD)
parent edf4997a
#use wml::debian::template title="Debians koreanske sider"
#use wml::debian::translation-check translation="1.30" maintainer="Hans F. Nordhaug"
<!--Opprinnelig oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
# This contents of this page are completely the responsibility of
# the translation team
<ul>
# <li>
# <a href="http://www.debian.or.kr/">Debian-KR prosjektet</a>, et
# prosjekt for å bygge støtte for koreansk i Debian.</li>
<li>
Om du kunne tenke deg å oversette Debians nettsider til
koreansk, finn ut
<a href="$(HOME)/devel/website/stats/ko">hvordan</a>
og ta kontakt med den koreanske oversettelses-koordinatoren,
Seongtae Yoo &lt;alloying@nownuri.net&gt;.</li>
<li>
Du kan finne en del dokumenter på koreansk for Debian og Linux
hos <a href="http://kldp.org">KLDP</a>.</li>
</ul>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment