Commit 877d1541 authored by Hans Fredrik Nordhaug's avatar Hans Fredrik Nordhaug

Translated translation coordinator info to Norwegian.

CVS version numbers

norwegian/devel/website/translation_coordinators.wml: INITIAL -> 1.1
parent 725b280c
#use wml::debian::template title="Koordinatorer for oversettelsen av Debian sine nettsider"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<:list_translators:>
<p>Kontakt dem direkte for å bli med i et oversettelsesprosjekt.</p>
<p>
Hvis nettstedet vårt ikke er oversatt til ditt språk, og du har lyst til å
hjelpe til, les <a href="translating#completenew">veiledningen for hvordan man
begynner på en ny oversettelse</a>.
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment