Commit 90f5cdb9 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English 1.9

CVS version numbers

swedish/misc/merchandise.wml: 1.9 -> 1.10
parent 5acc190b
#use wml::debian::template title="Debianprylar att köpa" GEN_TIME="yes" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
<P>
<p>
Allt eftersom Debians popularitet växt har vi fått många förfrågningar om
var man kan köpa Debianprylar.
Eftersom vi är en ideell organisation varken tillverkar eller säljer vi
......@@ -10,6 +10,7 @@ marknad och försöker fylla den.
Informationen nedan ges som en tjänst gentemot våra lojala användare.
Ordningen är helt alfabetisk och antyder ingen rankning eller
rekommendation av någon särskild försäljare.
</p>
<p>
Några försäljare bidrar en del av vinsten från försäljningen av
......@@ -18,6 +19,13 @@ försäljarpost. Vi hoppas att alla försäljare överväger att
ge bidrag till Debian.
</p>
<p>
Utöver detta har bidragsgivare eller lokala Debiangrupper producerat
Debianmärkta handelsvaror och kan ha lagerförda varor tillgängliga.
Information om detta finns på <a
href="https://wiki.debian.org/Merchandise">wikin</a>.
</p>
#include "$(ENGLISHDIR)/misc/merchandise.data"
<p>Om du säljer produkter med Debiantema och vill få dem listade på denna
......@@ -25,6 +33,7 @@ sida, skriv e-post <strong>på engelska</strong> till
&lt;<a href="mailto:events@debian.org">events@debian.org</a>&gt;.
<br>
Vi ber dig inkludera följande information:
</p>
<ul>
<li>företagets namn
<li>webbadressen till ingångssidan
......@@ -33,7 +42,7 @@ Vi ber dig inkludera följande information:
</ul>
<p>
Vi är endast intresserade av att göra reklam för Debianrelaterade saker.
Vi är endast intresserade av att göra reklam för Debianrelaterade saker.</p>
<p>Eftersom vi skyddar vårt rykte har vi seriöst på kundservice.
Om vi får några klagomål om er service kommer vi att ta bort er från sidan.
Om vi får några klagomål om er service kommer vi att ta bort er från sidan.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment