Commit 93b2c671 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4338 - initial translation

parent a7109bf3
#use wml::debian::translation-check translation="83934a2f26614ea9763cb52ff41f5677e8a56eac" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Heltalsspill i behandlingen av paket i nätverkskort som emuleras i
QEMU, en snabb processoremulator, kunde resultera i överbelastning.</p>
<p>Utöver detta bakåtanpassar denna uppdatering stöd för passthrough
av de funktioner som lades till i uppdateringen av intel-microcode som
skeppades i DSA 4273 för x86-baserade gäster.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 1:2.8+dfsg-6+deb9u5.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era qemu-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om qemu vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/qemu">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/qemu</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4338.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment