Commit a83ad273 authored by Erik Pfannenstein's avatar Erik Pfannenstein

Merge branch 'master' of salsa.debian.org:webmaster-team/webwml

parents c2d5742f e643d511

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

stages:
- english
- translations
- merge
# english, which we do always
english:
stage: english
image: registry.salsa.debian.org/webmaster-team/webwml/build:latest
script:
- make LANGUAGES=english STRICT_ERROR_CHECKS=1 USE_SAMPLE_FILES=1 install
after_script:
- mkdir -p .public
- mv ../www .public/english
artifacts:
expire_in: 1 week
untracked: true
when: always
paths:
- .public
# translations
.build: &build
image: registry.salsa.debian.org/webmaster-team/webwml/build:latest
stage: translations
retry: 2
script:
- if ci/build-me; then make LANGUAGES=${CI_JOB_NAME} STRICT_ERROR_CHECKS=1 USE_SAMPLE_FILES=1 install; else echo "no changes for $CI_JOB_NAME"; fi
after_script:
- mkdir -p .public
- mv ../www .public/${CI_JOB_NAME}
artifacts:
expire_in: 1 week
when: always
paths:
- .public/$CI_JOB_NAME
merge:
stage: merge
image: debian:stretch
before_script:
- apt-get update
- apt-get -y install rsync
script:
- mkdir -p public
- for i in .public/*; do rsync -a $i/ public/; done
artifacts:
expire_in: 1 week
paths:
- public
albanian:
<<: *build
arabic:
<<: *build
armenian:
<<: *build
bulgarian:
<<: *build
catalan:
<<: *build
chinese:
<<: *build
croatian:
<<: *build
czech:
<<: *build
danish:
<<: *build
dutch:
<<: *build
esperanto:
<<: *build
finnish:
<<: *build
french:
<<: *build
galician:
<<: *build
german:
<<: *build
greek:
<<: *build
hebrew:
<<: *build
hungarian:
<<: *build
indonesian:
<<: *build
italian:
<<: *build
japanese:
<<: *build
korean:
<<: *build
lithuanian:
<<: *build
norwegian:
<<: *build
persian:
<<: *build
polish:
<<: *build
portuguese:
<<: *build
romanian:
<<: *build
russian:
<<: *build
slovak:
<<: *build
slovene:
<<: *build
spanish:
<<: *build
swedish:
<<: *build
tamil:
<<: *build
turkish:
<<: *build
ukrainian:
<<: *build
vietnamese:
<<: *build
......@@ -11,6 +11,10 @@ else
IGNORE =
endif
# Turn this on to use (small) sample files for data that generated from
# cronjobs on the official website.
USE_SAMPLE_FILES := 0
ENGLISHSRCDIR := $(WMLBASE)/../english
ENGLISHDIR := $(ENGLISHSRCDIR)
# ^ just an alias ^
......
......@@ -25,6 +25,16 @@ Translations:
* opencc (Chinese translation conversions)
You can find a comprenhensive list of packages that needs to be installed
to complete build the Debian website in the recipe used for www-master.debian.org:
https://salsa.debian.org/dsa-team/mirror/debian.org/blob/master/debian/control
(Note: that list includes the packages needed by the other scripts that are called
by cron and perform other tasks needed by the website but not contained in the webwml
repo (e.g. the manuals showed under www.debian.org/docs, release notes,
tidy and URL checks...). See https://www.debian.org/devel/website/ for details
------------------
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
<div class="bidi">
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">تنزيل دبيان <current_release_short><em>(التثبيت الشبكي 64/32 بت)</em></a> </span>
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">تنزيل دبيان <current_release_short><em>(التثبيت الشبكي 64 بت)</em></a> </span>
<div id="splash">
<h1>دبيان</h1>
......
......@@ -5,6 +5,9 @@
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>(64-bit PC Network installer)</em></a> </span>
<div id="splash" style="text-align: center;">
<h1>Debian</h1>
</div>
......
#use wml::debian::template title="Съобщаване за грешки чрез системата следене на грешките на Дебиан" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="03a2dd8bac69ccecb2fb4a2f03c82697c0577e97"
#use wml::debian::translation-check translation="ace5b9358f0f4839bfd54cee02fa21e6a68a0a09"
<h1>Съобщаване за открита грешка в Дебиан с reportbug</h1>
<a name="reportbug"></a>
<p>Силно препоръчваме да съобщавате за откритите от вас грешки в Дебиан чрез програмата <code><a
href="https://packages.debian.org/stable/utils/reportbug">reportbug</a></code>.
За да инсталирате reportbug, просто изпълнете командата:</p>
href="https://packages.debian.org/stable/utils/reportbug">reportbug</a></code>.</p>
<blockquote>
<p># <kbd>apt-get install reportbug</kbd><br/>
$ <kbd>reportbug</kbd></p>
</blockquote>
<p>
При повечето системи reportbug е инсталирана по подразбиране. Ако при вас това
не е така, може да я инсталирате с използвания от вас инструмент за инсталиране
на пакети.</p>
<p>
Стартирането на reportbug може да стане от раздела <q>Система</q> на менюто на графичното
обкръжение или чрез въвеждане на <code>reportbug</code> на командния ред.
</p>
<p>Програмата ще ви преведе през целия процес на събщаване за грешката.</p>
......
#use wml::debian::template title="Система за следене на грешките в Дебиан" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1c8ed02adde60123610a2e8083c5f2785a7f4351"
#use wml::debian::translation-check translation="5475a104b176f3665fa2232373a572967c7d0011"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
#{#style#:<link rel="stylesheet" href="https://bugs.debian.org/css/bugs.css" type="text/css">:##}
{#meta#:
......@@ -130,8 +130,7 @@ HyperEstraier.</a></p>
<a href="https://groups.google.com/d/search/group%3Alinux.debian.bugs.dist">\
разширено търсене</a>.</p>
<p>Алтернативни сайтове, които предлагат търсене в докладите за грешки са
<a href="http://dir.gmane.org/gmane.linux.debian.devel.bugs.general">Gmane</a> и
<p>Алтернативен сайт за търсене в докладите за грешки е например
<a href="http://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist%40lists.debian.org/">The
Mail Archive</a>.</p>
......
#use wml::debian::cdimage title="Чести въпроси за дисковете с Дебиан" NOHEADER=true BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="fef9d7d88f19e840904323fadec4d40c551fc627"
#use wml::debian::translation-check translation="f4951db2fb317e5aabaeb9836d80a02b99d8294c"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
......@@ -592,7 +592,7 @@ Windows?</toc-add-entry>
Vista.</dd>
<dt><strong><a NAME="adaptec" href="http://www.adaptec.com/">Adaptec</a>\
/<a href="http://www.roxio.com/">Roxio</a> Easy-CD Creator</strong></dt>
/<a href="https://www.roxio.com/">Roxio</a> Easy-CD Creator</strong></dt>
<dd>От менюто <i>File</i> изберете <i>Create CD from image...</i>. Изберете
тип файл <q>.iso</q> и желания образ. Отваря се интерфейса за настройване на
......@@ -710,7 +710,7 @@ USB?</toc-add-entry>
<p>За създаване на преносима памет USB за начално зареждане под Windows може
да се използва програмата <a NAME="win32diskimager"
href="http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/">win32diskimager</a>.
href="https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/">win32diskimager</a>.
<b>Съвет:</b> може да се наложи да промените филтъра за входни файлове от
<i>*.img</i> на <i>*.*</i> за да видите образа на Дебиан в списъка с входни
файлове.
......@@ -868,7 +868,7 @@ href="http://fai-project.org/">Напълно автоматизираното
<div class="centerblock">
<p>
<tt>git clone https://alioth.debian.org/anonscm/git/debian-cd/debian-cd.git</tt>
<tt>git clone https://salsa.debian.org/images-team/debian-cd.git</tt>
</p>
</div>
......
#use wml::debian::cdimage title="Дебиан на компактдиск" BARETITLE=true
#use wml::debian::cdimage title="Дебиан на оптичен диск" BARETITLE=true
#use wml::debian::release_info
#use wml::debian::translation-check translation="d929cc609b3551f51df040eb46f6422ce61bae2b"
#use wml::debian::translation-check translation="9dcab36202d262b6b33583d68794b995999fa269"
<p>Ако желаете да се сдобиете с Дебиан на компактдиск или носител USB,
<p>Ако желаете да се сдобиете с Дебиан на оптичен диск или носител USB,
вижте по-долу
за възможните начини. В случай на проблеми, проверете страницата с <a
href="faq/">често задавани въпроси</a>.</p>
href="faq/">отговори на често задавани въпроси</a>.</p>
<div class="tip">
<p>Ако искате просто да инсталирате Дебиан и компютърът, на който ще
......@@ -14,32 +14,32 @@ href="netinst/">мрежова инсталация</a>, който е мног
останалите.</p></div>
<div class="tip">
<p>На архитектури i386 и amd64 всички образи на оптични носители могат да бъдат
<p>На архитектури i386 и amd64 всички образи на оптични дискове могат да бъдат