Commit c2d1f181 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Initial Swedish translation

CVS version numbers

swedish/security/2017/dsa-3995.wml: INITIAL -> 1.1 
swedish/security/2017/dsa-3996.wml: INITIAL -> 1.1
parent d842a662
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Två sårbarheter har upptäckts i libXfont, X11 fontrasteriseringsbiblioteket,
vilket kunde resultera i överbelastning eller avslöjande av minne.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Jessie) har dessa problem rättats
i version 1:1.5.1-1+deb8u1.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 1:2.0.1-3+deb9u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era libxfont-paket.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-3995.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flera sårbarheter har upptäckts i multimediaramverket FFmpeg, vilket
kunde resultera i överbelastning eller möjligen exekvering av godtycklig
kod om en felaktigt formatterad Real, MV, RL2, ASF, Apple HLS,
Phantom Cine, MXF, NSV, MOV eller RTP H.264-fil/ström behandlas.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 7:3.2.8-1~deb9u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era ffmpeg-paket.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-3996.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment