Commit d009a3ac authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/security/2018/dsa-4102.wml: INITIAL -> 1.1
parent c7c467a0
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedproblemer er fundet i Thunderbird, hvilke kunne føre til
udførelse af vilkårlig kode, lammelsesangreb eller URL-forfalskning.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er disse problemer rettet
i version 1:52.6.0-1~deb8u1.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1:52.6.0-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine thunderbird-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende thunderbird,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4102.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment