Commit d1a58ccd authored by Tollef Fog Heen's avatar Tollef Fog Heen

Translation updates.

CVS version numbers

norwegian/transcheck: 1.2 -> 1.3 
norwegian/devel/people.wml: 1.13 -> 1.14 
norwegian/international/Finnish.wml: 1.8 -> 1.9 
norwegian/international/Japanese.wml: 1.7 -> 1.8 
norwegian/international/Turkish.wml: 1.10 -> 1.11 
norwegian/international/Chinese/index.wml: 1.5 -> 1.6 
norwegian/releases/woody/index.wml: 1.11 -> 1.12
parent c19d320d
#use wml::debian::template title="Prosjektdeltakere" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<!--Oversatt til norsk av Tollef Fog Heen <tfheen@debian.org -->
<P>GPG-/PGP-nkler for pakkeutviklerne kan hentes <A
<p>GPG-/PGP-nkler for pakkeutviklerne kan hentes <A
HREF="ftp://ftp.debian.org/debian/doc/debian-keyring.tar.gz">herfra</A>.
<BR>
</p>
<p>Dersom du har lyst se et verdenskart som viser plasseringen av
mange av utviklerne, kan du se p <a
href="developers.loc">verdenskartet over Debian-utviklere</a>
href="developers.loc">verdenskartet over Debian-utviklere</a></p>
# Noen ekte norsktalende kan trenge se p neste to setninger /peterk
<p>Det fins noen grupper som hndterer srlig viktige eller vanskelige
pakker.
Spesielt notere er Debians kvalitetskontrollgruppe (QA), som
hndterer overgitte pakker.
<p>Det finnes noen grupper som vedlikeholder srlig viktige eller
vanskelige pakker. Srlig blant disse er gruppen for kvalitetssikring
(QA), som vedlikeholder foreldrelse pakker, det vil si pakker uten
en ansvarlig pakkeutvikler.</p>
# people.names is not in CVS because it is generated dynamically.
# Simply 'touch ../../english/devel/people.names' if you want to run wml
......
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//NO">
#use wml::debian::template title="Debians Kinesiske Sider" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
# This contents of this page is completely the responsibility of
# the translation team
<H1>Debians Kinesiske Sider</H1>
<H2><A name="Chinese">Kinesisk</A></H2>
<ul>
<li>Hjemmesiden for <EM>Debians Kinesiske Prosjekt</EM> er tilgjengelig
hos
<a href="$(CHINESE)/">http://www.debian.org/intl/zh/</A>.
Om du er interessert, sl deg sammen med oss!
(Velg <a href="$(CHINESE)/index.zh-cn.html">index.zh-cn.html</A> for GB-tegnsett;
<a href="$(CHINESE)/index.zh-tw.html">index.zh-tw.html</A> for
Big5-tegnsett eller <A
href="$(CHINESE)/index.zh-hk.html">index.zh-hk.html</A> hvis
du foretrekker Hong Kong-kinesisk)</li>
</ul>
<div align=center>
<table width="80%">
<tr>
<td align=center><a href="$(CHINESE)/index.zh-cn.html"><img
src="$(PICS)/zh-cn-song.png" alt="Forenklet kinesisk (Fastlandskina)" border="0"></a></td>
<td align=center><a href="$(CHINESE)/index.zh-tw.html"><img
src="$(PICS)/zh-tw-ming.png" alt="Tradisjonell kinesisk (Taiwan)" border="0"></a></td>
<td align=center><a href="$(CHINESE)/index.zh-hk.html"><img
src="$(PICS)/zh-hk-ming.png" alt="Tradisjonell kinesisk (Hong&nbsp;Kong)" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<ul>
<LI>Debian Kinesisk bruker- og utvikler-liste:
For abonnere, send en melding til
<A href="mailto:debian-chinese-big5-REQUEST@lists.debian.org">debian-chinese-big5-REQUEST@lists.debian.org</A>
eller
<A href="mailto:debian-chinese-gb-REQUEST@lists.debian.org">debian-chinese-gb-REQUEST@lists.debian.org</A>
med ordet "subscribe" i emnefeltet.
</UL>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//NO">
#use wml::debian::template title="Debian p finsk" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
# This contents of this page is completely the responsibility of
# the translation team
<H1>Debian p finsk</H1>
<p>Det fins en finsk Debian-postliste hos <a
href="mailto:debian-fi@fishpool.com">&lt;debian-fi@fishpool.com&gt;</A>.
Man kan abonnere p den vanlige majordomo-mten, ved sende en melding
til <a
href="mailto:majordomo@fishpool.com">&lt;majordomo@fishpool.com&gt;</A>,
med linjen
<PRE>
subscribe debian-fi
</PRE>
i kroppen, og ingenting mer.
<UL>
<LI>Installasjons-instruksjoner er tilgjengelig p finsk <A
HREF="../releases/potato/#new-inst">p den samme plassen som alle andre
installasjonsmanualer</a> (dersom <a href="../intro/cn">nettleseren er
innstilt</a> riktig).
<LI>Oversetting av Debians nettsider til finsk er koorinert av
Antti-Juhani Kaijanaho <A
HREF="mailto:ajk@debian.org">&lt;ajk@debian.org&gt;</A>.
Om du har lyst sl deg med, bare send en e-post.
<LI>Oppstartsdisketter og installasjonsinstruksjoner blir oversatt til finsk. Denne
innsatsen koordineres av Tommi Vainikainen <a
href="mailto:thv+debian@iki.fi">&lt;thv+debian@iki.fi&gt;</a>. All
hjelp blir verdsatt. Tapio Lehtonen <a
href="mailto:tale@debian.org">&lt;tale@debian.org&gt;</a> koordinerte
dette arbeidet for Debian versjon 2.1 (slink) og 2.2. (potato).
</UL>
#use wml::debian::template title="Debians Japanske Sider"
#use wml::debian::template title="Debians japanske sider" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
......@@ -11,7 +11,7 @@
med japansk sttte</A></LI>
<LI>
Postliste for diskutere sttte for Japansk i Debian. For det
Postliste for diskutere sttte for japansk i Debian. For det
meste brukes engelsk. For abonnere, send en melding til <A
href="mailto:debian-japanese-request@lists.debian.org">
debian-japanese-request@lists.debian.org</A> med ordet
......
#use wml::debian::template title="Debians Tyrkiske Sider" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::template title="Debians tyrkiske sider" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
......@@ -10,7 +10,7 @@
<p>
Dette prosjektets forml er oversette www.debian.org,
Debian-dokumenter, og Debians installasjonsprosess til
Tyrkisk.</p>
tyrkisk.</p>
<p>
Oversettelsen er koordinert av
......
#use wml::debian::template title="Utgaveinformasjon for Debian &quot;woody&quot;"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
Kodenavnet for den neste utgaven av Debian etter <A
HREF="../potato/">potato</a> er «woody».
Versjonsnummeret til denne utgaven blir 3.0.</P>
<p>
Denne utgaven er for tiden i
«<a href="http://ftp-master.debian.org/testing/">testing</a>»-fasen.
Dette betyr at
forskjellige ting vil <em>muligvis</em> ikke virke om du bruker
den. De som bruker «woody» kan regne med å bli informert om
sårbarheter, vanligvis ved å følge med i utvikler-orienterte
postlister. «Testing»-distribusjonen er ment å være mer stabil
enn «unstable», men du bør likevel være aktsom.</p>
<p>
Som vanlig fins ennå <strong>ingen</strong> særskilte mål med
denne utgivelsen, heller vil <strong>ikke</strong> en
utgivelsesdato bli spesifisert på forhånd. For å si det enkelt,
«Debian utgir når tiden er inne».</p>
<p>
Vi antar at de største oppgraderingene til tiden «woody» utgis
inkluderer Linux-kjernen 2.4, glibc 2.2, GCC 3.0, XFree86 4.1, og
Perl 5.6. Det er også sannsynlig at <code>debconf</code>-pakken
vil benyttes av alle andre pakker som trenger kontakt med brukeren
gjennom oppsett og innstilling.</p>
<p> Hvis du bruker APT kan du legge til følgende i
<code>/etc/apt/sources.list</code> for å bruke pakker fra testing:
</p>
<pre>
deb http://http.us.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main non-free
</pre>
<p>Les <code>apt-get</code>(8) og <code>sources.list</code>(5)
manualsidene mer informasjon.
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:nil
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
......@@ -121,7 +121,7 @@ procdir()
else
text=$(<${tgt}/${dir}${file})
text=(${text#*translation })
text=(${text#*translation=})
tver=${text//[^0-9.]}
case "$tver" in
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment