Commit dd769376 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/misc/merchandise.wml: 1.8 -> 1.9
parent abd5e1d6
#use wml::debian::template title="Debian-reklameartikler" GEN_TIME="yes" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
<p>Efterhånden som Debians popularitet er vokset, har vi modtage mange
forespørgsler på Debian-reklameartikler. Da vores organisation er almennyttig,
......@@ -13,6 +13,11 @@ frem for en anden.</p>
Debian-reklameartikler tilbage til Debian. Det er angivet ved de enkelte
forhandlere. Vi håber at forhandlere overvejer at bidrage til Debian.</p>
<p>Desuden er nogle Debian-bidragydere og lokale grupper fremsteillet
reklameartikler med Debian-branding, og kan stadig have noget på lager;
Oplysninger herom finder man på <a href="https://wiki.debian.org/Merchandise">\
wikien</a>.</p>
#include "$(ENGLISHDIR)/misc/merchandise.data"
<p>Hvis du sælger reklameartikler med et Debian-tema og ønsker at blive optaget
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment