Commit e0497491 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Initial Swedish translation

CVS version numbers

swedish/security/2017/dsa-4046.wml: INITIAL -> 1.1
parent 80499501
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Tobias Schneider upptäckte att libspring-ldap-java, ett Javabibliotek
för Spring-baserade applikationer som använder Lightweight Directory Access
Protocol, under vissa omständigheter kunde tillåta autentisering med
ett korrekt användarnamn men ett godtyckligt lösenord.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Jessie) har detta problem rättats
i version 1.3.1.RELEASE-5+deb8u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era libspring-ldap-java-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om libspring-ldap-java vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libspring-ldap-java">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libspring-ldap-java</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4046.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment