Commit e643d511 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4339 - initial translation

parent c1763bbf
#use wml::debian::translation-check translation="c1763bbf92b379a36ce63d2b8ac86ad7b4c6a7ff" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flera sårbarheter har upptäckts i Ceph, ett distribuerat lagrings-
och filsystem: Autentiseringsprotokollet cephx var sårbart för
replayangrepp och beräknade signaturer felaktigt, <q>ceph mon</q> validerade
inte egenskaper för pooloperationer (vilket resulterade i potentiell
korruption eller borttagning av ögonblicksavbildningar) och en
formatsträngssårbarhet i libradosstriper som kunde resultera i
överbelastning.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 10.2.11-1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era ceph-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om ceph vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ceph">https://security-tracker.debian.org/tracker/ceph</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4339.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment