Commit e8e55df0 authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Automatic purge of file outdated for six months.

CVS version numbers

croatian/devel/people.wml: 1.11 -> 1.12(DEAD) 
norwegian/devel/people.wml: 1.14 -> 1.15(DEAD) 
polish/devel/people.wml: 1.1 -> 1.2(DEAD) 
polish/misc/equipment_donations.wml: 1.4 -> 1.5(DEAD)
parent 216ecbf3
#use wml::debian::template title="Sudionici u projektu" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
<P>GPG/PGP kljuevi odravatelja paketa se mogu skinuti
<A HREF="http://ftp.debian.org/debian/doc/debian-keyring.tar.gz">ovdje</A>.
<P>Ako elite vidjeti kartu svijeta koja pokazuje lokacije nekih odravatelja,
pogledajte <a href="developers.loc">kartu svijeta Debian razvijatelja</a>.
<p>Postoji nekoliko grupa koje odravaju posebno vane ili teke pakete.
Posebno se istie Debian grupa za osiguranje kvalitete koja odrava pakete
siroie (pakete bez odravatelja).
<protect pass=2-9>
#include '$(ENGLISHDIR)/devel/people.names' IPP_NOSYNCLINES
</protect>
#use wml::debian::template title="Prosjektdeltakere" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
<!--Oversatt til norsk av Tollef Fog Heen <tfheen@debian.org -->
<p>GPG-/PGP-nkler for pakkeutviklerne kan hentes <A
HREF="ftp://ftp.debian.org/debian/doc/debian-keyring.tar.gz">herfra</A>.
</p>
<p>Dersom du har lyst se et verdenskart som viser plasseringen av
mange av utviklerne, kan du se p <a
href="developers.loc">verdenskartet over Debian-utviklere</a></p>
<p>Det finnes noen grupper som vedlikeholder srlig viktige eller
vanskelige pakker. Srlig blant disse er gruppen for kvalitetssikring
(QA), som vedlikeholder foreldrelse pakker, det vil si pakker uten
en ansvarlig pakkeutvikler.</p>
# people.names is not in CVS because it is generated dynamically.
# Simply 'touch ../../english/devel/people.names' if you want to run wml
# on this file at home.
<protect pass=2-9>
#include '../../english/devel/people.names' IPP_NOSYNCLINES
</protect>
#use wml::debian::template title="Uczestnicy Projektu" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
<P>Klucze GPG/PGP opiekunw pakietw mona pobra
<A HREF="http://ftp.debian.org/debian/doc/debian-keyring.tar.gz">std</A>.
<p>Jeeli chciabys pozna lokalizacj wielu osb, ktre powicaj
swj czas rozwojowi Debiana, zajrzyj na
<a href="developers.loc">wiatow Map Developerw Debiana</a>.
<p>Istnieje kilka grup, ktre zajmuj si szczeglnie wanymi bd trudnymi
w utrzymaniu pakietami. Debian Quality Assurance (QA) jest grup wart
szczeglnej uwagi, poniewa zajmuje si osieroconymi pakietami.
# people.names is not in CVS because it is generated dynamically.
# Simply 'touch ../../english/devel/people.names' if you want to run wml
# on this file at home.
<protect pass=2-9>
#include '../../english/devel/people.names' IPP_NOSYNCLINES
</protect>
#use wml::debian::template title="Darowizny w sprzcie i usugach na rzecz Debiana" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
<p>Lista <a href="http://db.debian.org/machines.cgi">stacji deweloperskich
debian.org</a> zawiera najdokadniejsze informacje dotyczce ich sponsorw.
</p>
<p>Nastpujce organizacje zapewniy wyposaenie projektowi Debian:</p>
<ul>
# master & murphy
<li><a href="http://www.brainfood.com/">Brainfood</a> (poprzednio znany jako
<a href="http://www.novare.net/">Novare International</a>)
podarowa system gwny (uywany przez system ledzenia bdw, serwer
poczty elektronicznej, a take przez inne usugi), oraz
serwer przeznaczony na listy dyskusyjne, ponadto
nieprzerwanie zapewnia konieczne aktualizacje dla tych stacji.
# klecker & pandora
<li><a href="http://www.valinux.com/">VA Linux Systems</a>
(obecnie znany jako <a href="http://www.vasoftware.com/">VA Software</a>)
podarowa sprzt wykorzystywany przez
<a href="http://www.debian.org/">www.debian.org</a> i
<a href="http://non-us.debian.org/">non-us.debian.org</a>, zapewni
wsparcie w postaci dwch wikszych aktualizacji tych, oraz kilku innych
stacji deweloperskich.
<li><a href="http://www.linuxppc.org/">LinuxPPC</a> ofiarowa 18 GB dysk
twardy.
# faure
<li><a href="http://www.compaq.com/">Compaq</a> zafundowa stacj typu Alpha,
ktra jest uywana przy przenoszeniu Debiana na t architektur.
# kubrick
<li>Grupa Concorde (The Concorde Group) podarowaa Stacj Sparc 10, ktra
jest uywana przy przenoszeniu Debiana na architektur typu SPARC.
# rameau
<li><a href="http://www.rebel.com/">Rebel.com</a> ofiarowa stacj StrongARM
wykorzystan przy przenoszeniu Debiana na architektur ARM.
# lully
<li>Alpha Processor, Inc.
zafundowa stacj typu Alpha wykorzystan przy przenoszeniu Debiana na t
architektur.
# auric & vore
<li><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> podarowa serwer
uywany przez wewntrzny system archiwalny, oraz dodatkow stacj
UltraSPARC wykorzystan przy przenoszeniu Debiana na t architektur.
# saens
<li><a href="http://www.atipa.com/">Atipa Linux Solutions</a> ofiarowa
serwer, ktry obecnie pracuje jako archive.debian.org.
# gluck, raff, paer, merulo, sarti, caballero
<li><a href="http://www.hp.com/">Hewlett-Packard</a> podarowa dwa serwery
przeznaczone na archiwum (oba z nich s czci
<a href="http://ftp.us.debian.org/">ftp.us.debian.org</a>, a jeden z nich
obecnie pracuje jako
<a href="http://www.debian.org/">www.debian.org</a>), oraz
klaster komputerw wykorzystany przy przenoszeniu Debiana na architektur
typu HPPA i IA-64.
# voltaire - sponsor info missing
# debussy
<li><a href="http://www.atnet.at/">at-net</a> podarowa stacj Netwinder
wykorzystan przy przenoszeniu Debiana na architektur typu ARM.
# repeat, resume (.rfc822.org)
# old url: http://www.lasat.com
<li>Lasat dostarczy dwie stacje
typu R5000@250Mhz Masquerade Pro adresujce pami w trybie
little-endian, uyte przy przenoszeniu Debiana na architektur typu MIPS
(little-endian).
<li><a href="http://www.millenux.de/">Millenux</a> ofiarowa wirtualn stacj
na Multiprise 3000 w celu uruchomienia buildd na potrzeby przeniesienia
Debian GNU/Linuksa na S/390.
<li><a href="http://www.cargal.org/">Cargal.org</a> zafundowa dysk twardy
o pojemnoci 20 GB.
# samosa
<li><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications</a> zapewni
serwer, oraz poczenie z sieci dla
<a href="http://db.debian.org/">db.debian.org</a>.
# old saens
# old url: http://www.linux-hw.com
<li>Linux Hardware Solutions
dostarczy serwer, ktry uprzednio pracowa jako ftp.debian.org.
# old xia0?.kachinatech.com
<li><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
dostarczy stacj SPARC i dwie stacje UltraSPARC, ktre zostay
wykorzystane przy przenoszeniu Debiana na architektur typu SPARC.
<li><a href="http://www.fms-computer.com">fms-computer.com</a> dostarczy
serwer Opteron, ktry jest wykorzystywany przy przenoszeniu
instalatora na architektur AMD64.
<li><a href="http://www.dnuk.com">Digital Networks UK</a> dostarczy
serwer Opteron, ktry jest uywany jako maszyna oglnego
przeznaczenia przy rozwijaniu AMD64. Maj do niej dostp wszyscy
deweloperzy.
</ul>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment