Sync. w/English.

CVS version numbers

norwegian/devel/index.wml: 1.25 -> 1.26 
norwegian/releases/potato/index.wml: 1.22 -> 1.23
parent 50348d64
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.101"
#use wml::debian::translation-check translation="1.103"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/index.include"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
......@@ -94,7 +94,7 @@
<dt><strong><a href="$(HOME)/vote/">Avstemmingsinformasjon</a></strong></dt>
<dd>
Hva du alltid ville vite om hvordan vi valgte lederne
Hva du alltid ville vite om hvordan vi velger lederne
våre, logoen vår, og generelt sett, hvordan vi
stemmer.</dd>
</dl>
......@@ -118,11 +118,12 @@
<dt><strong><a href="$(HOME)/ports/">Forskjellige Maskinarkitekturer</a></strong></dt>
<dd>
Debian kan operere mange typer av datamaskiner (ikke
bare de som er Intel-kompatible), og vedlikeholdere av
`porteringene' våre har noen nyttige websider i sitt
forråd. Ta en kikk - kanskje vil du selv ønske å få tak
i et annet metallstykke med rart navn.
Debian kan operere mange typer av datamaskiner
(Intel-baserte var kun den <em>første</em> typen), og
vedlikeholdere av `porteringene' våre har noen nyttige
websider i sitt forråd. Ta en kikk - kanskje vil du
selv ønske å få tak i et annet metallstykke med rart
navn.
</dd>
</dl>
</card>
......@@ -304,7 +305,7 @@
</dl>
<dl>
<dt><strong><a href="http://ftp-master.debian.org/testing/">«testing»-distribjsjonen</a></strong></dt>
<dt><strong><a href="http://ftp-master.debian.org/testing/">«testing»-distribusjonen</a></strong></dt>
<dd>
«testing»-distribusjonen er hvor du må få pakkene dine
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment