Commit f496584e authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] intro/help - sync with English

parent 48fe23e5
#use wml::debian::template title="Hur kan du hjälpa Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="ca00956a4a840ec92be177ba4de6dc4bb5498133"
#use wml::debian::translation-check translation="7af6222b8b683639ba0608a30ec947ce6c55d69e"
<p>Om du funderar på att hjälpa till med utvecklingen av Debian
så finns det många områden där både erfarna och oerfarna användare kan bidra:</p>
......@@ -97,6 +97,10 @@
<li>Hjälpa till att främja Debian genom att prata om det och demonstrera det för andra.</li>
<li>Hjälp till att skapa eller organisera en <a href="https://wiki.debian.org/LocalGroups">lokal
Debiangrupp</a> med regelbundna träffar och andra aktiviteter.
</li>
<li>
Du kan hjälpa till med den årliga <a href="http://debconf.org/">Debiankonferensen</a>,
inklusive med att <a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Videoteam">spela in video av föredrag</a>,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment