index.wml 3.88 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::mainpage title="Hệ điều hành toàn cầu"
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
2 3 4
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
5
#use wml::debian::translation-check translation="22dbd3c9647af354d2b6568836a5d87dee3115f7" maintainer="Trần Ngọc Quân"
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
6

7
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Tải Debian <current_release_short><em> về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)</em></a> </span>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
8 9

<div id="splash">
10
	<h1>Debian</h1>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
11 12 13
</div>

<div id="intro">
14 15 16
<p>Debian là hệ điều hành (OS) <a href="intro/free">tự do</a> dành cho máy tính của bạn.
Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ
giúp cho máy tính của bạn chạy được.
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
17 18
</p>

19 20 21 22
<p>Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với
<packages_in_stable> <a href="distrib/packages">gói</a> phần mềm được biên dịch sẵn
cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn.
<a href="intro/about">Đọc thêm...</a></p>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
23 24 25 26
</div>

<hometoc/>

27 28 29 30 31
<p class="infobar"><a href="releases/stable/">Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian</a> là
<current_release_short>. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào
<current_release_date>. Đọc thêm về <a href="releases/">các phiên bản Debian sẵn có</a>.</p>

<h2>Thông tin ban đầu</h2>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
32
<ul>
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
 <li>Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng Debian, bạn có thể dễ dàng
 <a href="distrib/">lấy một bản sao</a>, và sau đó theo các
 <a href="releases/stable/installmanual">hướng dẫn cài đặt</a> để cài nó.</li>
 <li>Nếu bạn muốn nâng cấp lên bản phát hành ổn định mới nhất
 từ phiên bản cũ hơn, vui lòng đọc
 <a href="releases/stable/releasenotes">ghi chú phát hành</a>
 trước khi tiếp tục.</li>
 <li>Để đọc hướng dẫn sử dụng hay cài đặt Debian, vui lòng xem
 trang <a href="doc/">tài liệu</a> và <a href="support">hỗ trợ</a>
 của chúng tôi.</li>
 <li>Những người dùng không nói tiếng Anh nên kiểm tra phần
 <a href="international/">quốc tế</a>.</li>
 <li>Những người dùng hệ thống không phải Intel x86 nên kiểm tra
 phần <a href="ports/">chuyển đổi để chạy trên hệ thống khác</a>.</li>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
47 48 49 50
</ul>

<hr />
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>
51
<h2>Tin tức</h2>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
52 53 54

<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>

55 56 57
<p>Với các tin cũ vui lòng xem <a href="$(HOME)/News/">Trang tin tức</a>.
Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt
xem dài hạn <a href="MailingLists/debian-announce">bó thư thông-báo-debian</a>.</p>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
58 59 60

<hr />
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
61
<h2>Cố vấn bảo mật</h2>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
62 63 64

<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>

65 66 67
<p>Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem <a href="$(HOME)/security/">Trang thông tin bảo mật</a>.
Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">bó thư thông-báo-bảo-mật-debian</a>.</p>
Trần Ngọc Quân's avatar
Trần Ngọc Quân committed
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Debian News" href="News/news">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Debian Project News" href="News/weekly/dwn">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Debian Security Advisories (titles only)" href="security/dsa">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Debian Security Advisories (summaries)" href="security/dsa-long">
:#rss#}