Commit a763a274 authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Add index

CVS version numbers

vietnamese/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent fc0e0317
#use wml::debian::mainpage title="Hệ điều hành toàn cầu"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="Trần Ngọc Quân"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso">Tải Debian về <current_release_short><em>(Cài đặt máy tính 32/64-bít qua mạng)</em></a> </span>
<div id="splash">
<h1>Debian</h1>
</div>
<div id="intro">
<p><a href="https://www.debian.org/">Debian</a> là
hệ điều hành (OS) <a href="intro/free">tự do</a> dành cho máy tính của bạn.
Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này
làm cho máy tính của bạn chạy được.
</p>
<p>Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với
<packages_in_stable> <a href="distrib/packages">gói</a> phần mềm được biên dịch sẵn
cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn.
<a href="intro/about">Đọc thêm...</a></p>
</div>
<hometoc/>
<p class="infobar"><a href="releases/stable/">Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian</a> là
<current_release_short>. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào
<current_release_date>. Đọc thêm về <a href="releases/">các phiên bản Debian sẵn có</a>.</p>
<h2>Thông tin ban đầu</h2>
<ul>
<li>Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng Debian,bạn có thể dễ dàng
<a href="distrib/">lấy một bản sao</a>, và sau đó theo các
<a href="releases/stable/installmanual">chỉ dẫn cài đặt</a> để cài nó.</li>
<li>Nếu bạn muốn nâng cấp lên bản phát hành ổn định mới nhất
từ phiên bản cũ hơn, vui lòng đọc
<a href="releases/stable/releasenotes">ghi chú phát hành</a>
trước khi tiếp tục.</li>
<li>Để đọc hướng dẫn sử dụng hay cài đặt Debian, vui lòng xem
trang <a href="doc/">tài liệu</a> và <a href="support">hỗ trợ</a>
của chúng tôi.</li>
<li>Những người dùng không nói tiếng Anh nên kiểm tra trong phần
<a href="international/">quốc tế</a>.</li>
<li>Những người dùng hệ thống không phải Intel x86 nên kiểm tra
phần <a href="ports/">chuyển đổi để chạy trên hệ thống khác</a>.</li>
</ul>
<hr />
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>
<h2>Tin tức</h2>
<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>
<p>Với các tin cũ vui lòng xem <a href="$(HOME)/News/">Trang tin tức</a>.
Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt
xem dài hạn <a href="MailingLists/debian-announce">bó thư thông-báo-debian</a>.</p>
<hr />
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
<h2>Cố vấn bảo mật</h2>
<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>
<p>Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem <a href="$(HOME)/security/">Trang thông tin bảo mật</a>.
Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">bó thư thông-báo-bảo-mật-debian</a>.</p>
{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian News" href="News/news">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Project News" href="News/weekly/dwn">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Security Advisories (titles only)" href="security/dsa">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Security Advisories (summaries)" href="security/dsa-long">
:#rss#}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment