Commit ed219a6f authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Rollback to 3091f2d0 and minor update index for vi

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent 732c9274
#use wml::debian::mainpage title="نظام التشغيل الشامل"
#use wml::debian::mainpage title="Hệ điều hành toàn cầu"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1d246c4cb232fa0bb519178718e34f423e89fdac" maintainer="Med. Amine"
#use wml::debian::translation-check translation="22dbd3c9647af354d2b6568836a5d87dee3115f7" maintainer="Trần Ngọc Quân"
<div class="bidi">
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">تنزيل دبيان <current_release_short><em>(التثبيت الشبكي 64 بت)</em></a> </span>
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Tải Debian <current_release_short><em> về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)</em></a> </span>
<div id="splash">
<h1>دبيان</h1>
<h1>Debian</h1>
</div>
<div id="intro">
<p>دبيان
هو نظام تشغيل <a href="intro/free">حر</a> لحاسوبك.
نظام التشغيل هو مجموعة البرامج الأساسية والأدوات لتشغيل الحاسوب.
<p>Debian là hệ điều hành (OS) <a href="intro/free">tự do</a> dành cho máy tính của bạn.
Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ
giúp cho máy tính của bạn chạy được.
</p>
<p>
دبيان هو أكثر من مجرد نظام تشغيل: يأتي بأكثر
من <packages_in_stable> <a href="distrib/packages">حزمة</a>
مصرفّة مسبقا ومجمّعة بتهيئة مناسبة لتسهيل تثبيتها
على حاسوبك. <a href="intro/about">اقرأ المزيد...</a>
</p>
<p>Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với
<packages_in_stable> <a href="distrib/packages">gói</a> phần mềm được biên dịch sẵn
cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn.
<a href="intro/about">Đọc thêm...</a></p>
</div>
<hometoc/>
<p class="infobar"><a href="releases/stable/">أحدث إصدارة مستقرة لدبيان</a> هي
<current_release_short>. آخر تحديث لهذه الإصدارة كان في
<current_release_date>. اقرأ المزيد حول <a href="releases/">نسخ دبيان المتوفرة</a>.</p>
<h2>البداية</h2>
<p class="infobar"><a href="releases/stable/">Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian</a> là
<current_release_short>. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào
<current_release_date>. Đọc thêm về <a href="releases/">các phiên bản Debian sẵn có</a>.</p>
<h2>Thông tin ban đầu</h2>
<ul>
<li>إن أردت البدء باستخدام دبيان، يمكنك <a
href="distrib/">الحصول على نسخة</a> بسهولة، ثم اتّباع <a
href="releases/stable/installmanual">تعليمات التثبيت</a>.</li>
<li>إن كنت ترّقي إلى آخر إصدار مستقر من نسخة سابقة، يرجى قراءة <a
href="releases/stable/releasenotes">ملاحظات الإصدار</a> قبل المضيّ قُدما.</li>
<li>للحصول على المساعدة حول كيفية استخدام أو إعداد دبيان، يرجى مراجعة صفحاتنا الخاصة <a href="doc/">بالتوثيق</a> و<a href="support">الدعم</a>.</li>
<li>على المستخدمين الناطقين بغير اللغة الإنغليزية مراجعة القسم <a href="international/">الدولي</a>.</li>
<li>على مستخدمي أنظمة غير أنظمة Intel x86 مراجعة قسم <a
href="ports/">النُّقول</a>.</li>
<li>Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng Debian, bạn có thể dễ dàng
<a href="distrib/">lấy một bản sao</a>, và sau đó theo các
<a href="releases/stable/installmanual">hướng dẫn cài đặt</a> để cài nó.</li>
<li>Nếu bạn muốn nâng cấp lên bản phát hành ổn định mới nhất
từ phiên bản cũ hơn, vui lòng đọc
<a href="releases/stable/releasenotes">ghi chú phát hành</a>
trước khi tiếp tục.</li>
<li>Để đọc hướng dẫn sử dụng hay cài đặt Debian, vui lòng xem
trang <a href="doc/">tài liệu</a> và <a href="support">hỗ trợ</a>
của chúng tôi.</li>
<li>Những người dùng không nói tiếng Anh nên kiểm tra phần
<a href="international/">quốc tế</a>.</li>
<li>Những người dùng hệ thống không phải Intel x86 nên kiểm tra
phần <a href="ports/">chuyển đổi để chạy trên hệ thống khác</a>.</li>
</ul>
<hr />
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>
<h2>الأخبار</h2>
<h2>Tin tức</h2>
<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>
<p>
الأخبار السابقة يمكن مراجعتها على <a href="$(HOME)/News/">صفحة الأخبار</a>.
إن أردت استلام بريد عند صدور أخبار جديدة، سجّل في <a href="MailingLists/debian-announce">القائمة البريدية debian-announce</a>.
</p>
<p>Với các tin cũ vui lòng xem <a href="$(HOME)/News/">Trang tin tức</a>.
Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt
xem dài hạn <a href="MailingLists/debian-announce">bó thư thông-báo-debian</a>.</p>
<hr />
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
<h2>التنبيهات الأمنية</h2>
<h2>Cố vấn bảo mật</h2>
<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>
<p>
التنبيهات الأمنية السابقة يمكن مراجعتها على <A href="$(HOME)/security/">صفحة الأمن</a>.
إن أردت استلام التنبيهات الأمنية فور إعلانها،
سجّل في <a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">القائمة البريدية debian-security-announce</a>.
</p>
<p>Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem <a href="$(HOME)/security/">Trang thông tin bảo mật</a>.
Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">bó thư thông-báo-bảo-mật-debian</a>.</p>
{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
......@@ -77,5 +76,3 @@
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Security Advisories (summaries)" href="security/dsa-long">
:#rss#}
</div>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment